Vandindvinding

Mål

  • Grundvandet skal udnyttes bedst muligt for at sikre en bæredygtig forvaltning og anvendelse af vandressourcen.
  • Indvinding af grundvand til drikkevandsformål har første prioritet i forhold til alle andre anvendelser.
  • Et vigtigt mål for kommunens arbejde er at sikre, at områder med grundvand af drikkevandskvalitet ikke indskrænkes yderligere.
  • Miljøtilstanden i vandløb og søer må ikke påvirkes af vandindvinding, så miljømålsætninger ikke kan opfyldes.
  • Kommunen ønsker en decentral struktur af vandindvindingen.

Handling

Byrådet vil arbejde for: "Rette kvalitet til rette formål” – det overvejes nøje, hvor kommunen kan tillade, at der bruges vand med drikkevandskvalitet, og hvor man kan nøjes med at bruge vand af ringere kvalitet end drikkevand.

For at beskytte grundvandet kombineres skovrejsningen med grundvandsbeskyttelse. Der udlægges, hvor det er muligt, positive skovrejsningsområder ved kildepladserne til almene vandforsyninger (de boringsnære beskyttelsesområder), ved kortlagte følsomme områder, ved indvindingsoplande til almene vandforsyninger og indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser.

En fordeling af indvindingen på mange magasiner og kildepladser giver den bedste sikkerhed for kvalitet og tilstrækkelig forsyning. Det er derfor byrådets målsætning, at der er en decentral struktur i vandindvindingen.

Dambrugsdrift tillades primært ved anvendelse af grundvand, og overfladevand kan kun indtages, såfremt der ikke findes egnet grundvand, og under forudsætning af, at vandindvindingen sker uden opstemning og begrænses til maksimalt at udgøre 50 % af medianminimumsvandføringen, samt indtages og udledes samme sted i vandløbet.

Retningslinier

Holstebro Kommune dækkes af vandplanerne for hovedvandoplandene Nissum Fjord, Ringkøbing Fjord og Limfjorden. Retningslinjerne 38-43 gælder for grundvand. Retningslinjerne 17 og 37 gælder for overfladevand. I forhold til vandindvinding gælder det overordnet:

  1. Meddelelser af tilladelser til vandindvinding samt udbygning og drift af vandforsyninger må ikke være til hinder for opfyldelse af vandplanernes målsætninger i vandløb, søer, grundvandsforekomster, kystvande og terrestriske naturtyper.
  2. Hvor vandressourcen er begrænset, bør der prioriteres i følgende rækkefølge: 1: drikkevandsformål, 2: opretholdelse af miljømæssige acceptable tilstande i overensstemmelse med vandplanernes målsætninger, 3: andre formål, hvor der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet. 
  3. Grundvandsindvinding fra dybereliggende, velbeskyttede grundvandsmagasiner med god vandkvalitet bør som udgangspunkt kun ske til almen vandforsyning eller anden indvinding med krav om

Redegørelse

Redegørelse - Vandindvinding se den her


 

 

 

 

 

 

 

Områder med særlige drikkevandsinteresser

Nitratfølsomme indvindingsområder

Indvindingsoplande

 

Markvandingsbrønd 

Markvanding

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed