Du er her: Forside Det åbne land Vandindvinding Redegørelse - Vandindvinding

Redegørelse - Vandindvinding

Holstebro Kommunes Vandforsyningsplan 2010-2021 beskriver kommunens indsats for at sikre borgerne rent drikkevand. Her fremgår målsætninger og retningslinjer, der skal sikre fremtidens behov for drikkevand af god kvalitet.

Kommune har ligeledes ansvar for at udarbejde indsatsplaner, der skal sikrer et overblik over hvilke initiativer, der skal iværksættes for at opnå beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevands- og grundvandsressource.

Hensigten er, at man inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger sikrer tilstrækkelig uforurenet og beskyttet vandressource til dækning af det nuværende og fremtidige behov for vand af drikkevandskvalitet.

Der er udarbejdet og vedtaget indsatsplaner for indsatsområderne ved Holstebro Vandværk, Frøjk Vandværk, Nr. Felding Vandværk og det nu nedlagte Gadegård Vandværk . Idet indsatsområderne her er blevet revideret af staten i 2012, skal der i 2014 udarbejdes opdateringer af de allerede vedtagne indsatsplaner. Disse vil ved revideringen blive lagt sammen i én samlet indsatsplan for Holstebro Kommunes indsatsområder.
 
I 2014 skal kommunen ligeledes udarbejde og vedtage indsatser for indsatsområderne ved Idom, Vinderup og Ulfborg. Indenfor disse kortlægningsområder ligger de almene vandforsyninger Idom, Vinderup, Ejsing, Sevel, Djeld, Ryde-Stendis-Højbjerg og Ulfborg vandværker. Dette arbejde er  påbegyndt.

Tilladelse til indvinding af grundvand og overfladevand gives i henhold til vandforsyningsloven. Kommunen administrerer tilladelser til varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg således, at kommunens drikkevandsinteresser ikke belastes.

Grundvand

I kommunens administration af vandforsyningsloven lægges der vægt på, at en ny eller fortsat indvinding af grundvand ikke medfører en forringelse af kvaliteten i grundvandsmagasiner med drikkevandsinteresser.

I særlige tilfælde kan allerede givne tilladelser inddrages efter vandforsyningslovens bestemmelser. Tilladelser kan også ledsages af bestemte krav til styring af oppumpning. I tilladelser til boringer kan der fastsættes særlige vilkår for indvindingsdybde og udførelse.

Kommunen administrerer vandforsyningsloven således, at der skal kunne opnås indvindingstilladelse af grundvand med drikkevandkvalitet uden udvidet vandbehandling.
Der kan i almindelighed ikke gives tilladelse til indvinding af grundvand, hvis der er risiko for, at sænkning af vandstanden vil forringe tilstanden i søer, moser, enge og vandløb.

Overfladevand

Indvinding af overfladevand til markvanding og dambrug gives efter en konkret vurdering, hvor der vurderes ud fra de ovennævnte retningslinjer, og hvor der ikke findes en egnet grundvandsressource. Det tilstræbes, at vandløbets faldforhold og vandføringens årstidsvariationer er så naturlige som muligt, og den vandføringspåvirkede strækning er så kort som muligt.

Administration

Herunder beskrives den administrationspraksis, der følges i Holstebro Kommune. Vand af drikkevandskvalitet skal først og fremmest bruges til drikkevandsformål, således at:

  1. Nye boringer og erstatningsboringer - uden krav om drikkevandskvalitet - i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger som udgangspunkt kun føres til de øvre frie grundvandsmagasiner,
  2. Der for eksisterende boringer – uden krav om drikkevandskvalitet - i OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger, som er ført til dybere grundvandsmagasiner med drikkevandsinteresse, vil ske en vurdering af, hvorvidt de fortsat kan bibeholdes.

I de statslige vandplaner er der fastsat krav til en række vandløb om, at de skal opnå ”god økologisk tilstand”, og denne målsætning er kommunerne forpligtigede til at arbejde for. Vandplanerne fastsætter den maksimale påvirkning af medianminimumsvandføringen i målsatte vandløb, og ved administration af indvindingstilladelser i Holstebro Kommune arbejdes der for, at disse maksimale påvirkninger overholdes.

Det er vurderet, at for vandløb, hvor vandføring kan reduceres med 5%, 10% og 15%, skal der tages højde for den umiddelbare påvirkning af vandføringen fra vandindvinding. Dette sker ved, at der opsættes en beskyttelseszone på 300 meter langs disse vandløb.

For vandløb, hvor vandføringen kan reduceres med 25%, vurderes det ikke nødvendig med en 300 meters beskyttelseszone, idet indvinding ikke forventes at påvirke vandføringen i så høj grad. For disse vandløb samt ikke målsatte vandløb er der et afstandskrav på mindst 10 m til boringer.

Markvanding

Ved nye tilladelser og forlængelser:• Der gives ikke tilladelse til etablering af nye boringer indenfor 300 meter af vandløb, hvor medianminimumsvandføringen kun må reduceres med 5-15%, jf. de statslige vandplaner, se kortbilag 1.

  • For eksisterende boringer indenfor 300 meter af vandløb, hvor medianminimumsvandføringen kun må reduceres med 5-15%, jf. de statslige vandplaner, se kortbilag 1, gives der forlængelse af indvindingstilladelser for en periode på 3 år, dog minimum til ultimo 2015.
  • Udenfor 300 meter zonen af vandløb, hvor vandføringen kun må reduceres med 5-15%, jf. kortbilag 1, gives der tilladelser for 15 år.

Det vurderes i det enkelte tilfælde, om en indvinding vil kunne medfører sænkning af vandstanden i søer, moser, enge o.l., og som udgangspunkt gives der ikke tilladelse, hvis en sænkning vil medfører en negativ påvirkning af pågældende naturtype.
Der gives én tilladelse pr. anlæg, hvor der kan være flere boringer under samme anlæg. Som udgangspunkt angives der én samlet indvindingsmængde for anlægget samt en maksimal indvinding for den enkelte boring ved anlæg med flere boringer tilknyttet.

HUSK LINK TIL KORTBILAG

Ved ansøgning om fornyelse af en indvindingstilladelse vil ansøger skulle dokumentere, at anlægget, hvorfra der indvindes, er indrettet efter gældende regler. En sagkyndig vil kunne bistå ansøger med dette. Holstebro Kommune er tilsynsmyndighed i tilladelsens gyldighedsperiode.

Overfladevand

Generelt kan der ikke indvindes overfladevand til markvanding fra vandløb med en vandføring mindre end 1000 l/sek. i medianminimumsvandføring. Der kan dog gives tilladelse til indvinding fra afvandingskanaler, gravede bassiner og fra enkelte store søer, såfremt det ikke hindrer opfyldelsen af miljømålene.

Påvirkning af vandføringen i vandløb ved indvinding af overfladevand og grundvand fra øvre frie grundvandsmagasiner til markvanding må normalt ikke resultere i en samlet reduktion af medianminimumsvandføringen på over 5 % i mindre vandløb, hvor vandløbenes miljømål er høj økologisk kvalitet, og 10-25 % hvor målsætningen er god økologisk kvalitet.

I vandløb med en medianminimumsvandføring over 1000 l/sek., kan der dog accepteres en samlet reduktion på 15 % af medianminimumsvandføringen, hvis ingen andre overordnede samfundsøkonomiske forhold taler imod.

Havevanding

Indenfor OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor OSD er der ikke mulighed for at få tilladelse til havevandingsboringer. Eksisterende boringer indenfor OSD og indvindningsoplande til almene vandforsyninger udenfor OSD skal sløjfes, når tilladelsen udløber.

I områder med almindelige drikkevandsinteresser (OD) er der ikke mulighed for at få tilladelse til en havevandingsboring indenfor byzone samt landsbyafgrænsninger (jf. afgrænsningerne i kommuneplanen).

I landområder er der mulighed for at få tilladelse til en havevandingsboring, såfremt der kan findes en acceptabel placering. Eksisterende boringer indenfor byzoner samt landsbyafgrænsninger indenfor OD skal sløjfes, når tilladelsen udløber.

Forinden der kan meddeles tilladelse til ændret anvendelse af en boring til havevandingsformål, skal ejer fremsende dokumentation for, at boringen er gennemgået af en sagkyndig, og at den er indrettet efter gældende regler.

Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til indvinding af grundvand til havevandingsformål, hvis boringen er dybere end ca. 25 m. Nye havevandingsboringer må maksimalt bores til 10 meters dybde og lerlag må ikke gennembores.

Varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg

Varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg, hvor grundvandet reinjiceres i grundvandsmagasin med drikkevandsinteresser, må som udgangspunkt ikke etableres i indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Der vil blive foretaget en individuel vurdering.

 

 

 

Områder med særlige drikkevandsinteresser

Nitratfølsomme indvindingsområder

Indvindingsoplande

 

Markvanding

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed