Vandområder

Mål

 • Vandområdernes målsætninger opfyldes, som de fremgår af de statslige vand- og Natura 2000 planer.
 • Skabe mere natur og kvaliteten i de ferske og salte vandområder forbedres.
 • Næringssalte ikke gør skade på højt målsatte vandområder.
 • Genskabte vådområder skal bidrage til en bedre beskyttelse mod næringsstofbelastning af vandmiljøet.
 • Udledning til vandområder sker uden at overskride fastsatte miljøkvalitetskrav.
 • Vandindvinding fra ferske vandområder sker i overensstemmelse med vandområdernes målsætninger.
 • Vandlevende ansvarsarter øger deres udbredelse og antal.
 • Der etablerer sig et naturligt plantesamfund i vore søer og vandløb.
 • Laksen skal springe i Storå og laksen skal kunne klare sig uden kunstigt opdræt.
 • Skabe tilfredsstillende faunapassager også forbi Holstebro Vandkraftværk og Vandkraftsø.

Handling

Staten har i henhold til EU´s Vandrammedirektiv arbejdet for vedtagelse af en række vandplaner for de danske vandområder.

Kommunens arbejde med indsatser optaget i udkast til statslige vandplaner for oplandet til Nissum Fjord, Limfjorden og Ringkøbing Fjord har det sigte, at vandområderne gradvist opnår god økologisk tilstand.

Det gælder bl.a. generelle indsatser mod næringssaltudvaskning fra landbrugsjord bl.a. ved udlægning af randzoner og etablering af våde enge til næringssaltfjernelse.

Også vandløbsrestaurering, åbning af rørlagte vandløb, fjernelse af dambrugs- og møllespærringer samt ændret vandløbsvedligeholdelse indgår som virkemidler i de hidtidige vandplanudkast.

Forebyggelse af udledning af spildevand fra spredt bebyggelse og overløbsbygværker iværksættes jf. kommunens spildevandsplan (link).

Kommunen har i 2011 vedtaget en naturpolitik (link), bl.a. for at styrke den biologiske mangfoldighed.

Kommunen har som generelt mål i sin naturpolitik at 16 specielt udvalgte sårbare ansvarsarter tilknyttet vandområder får forbedrede forhold.

En gunstig tilstand for disse arter vil medføre at en lang række andre arter tilknyttet det våde miljø får gode forhold.

For at opnå gode forhold for ansvarsarterne vil Holstebro kommune tage en række initiativer, der for nogens vedkommende ligger ud over hvad der ligger i Natura 2000 planerne og kommende vandplaner.

Kommunen vil arbejde for at:

 • Plante elletræer eller løvskov langs visse fortrinsvis mindre vandløb for at opnå en række positive effekter for fisk og vandløbsinsekter og samtidig opnå et mindsket behov for vandløbsvedligeholdelse. Dette under hensyntagen til landskabelige forhold.
 • Opklassificere de private vandløb med forudsætninger for en god vandløbskvalitet som offentlige vandløb hvor vandløbsvedligeholdelse sker skånsomt i overensstemmelse med det konkrete vandløbsregulativ.
 • Nedklassificere offentlige rørlagte vandløb, der kun tjener afvandingsmæssige formål.
 • Åbning af rørlagte strækninger i ikke målsatte vandløb samt genslyngning af vandløb terrænnært.
 • Der ikke indvindes grund- og overfladevand til skade for vandløb og søer.
 • Overflødiggøre udsætning af ørred og laks ved at restaurere vandløb ved udlægning af gydegrus og etablering af lavvandede opvækstområder for fiskeyngel med speciel fokus på projekter i Storåsystemet.
 • Skabe faunapassage forbi Holstebro Vandkraftværk og Vandkraftsø ved at beskrive konkrete løsningsforslag.
 • Overvågningen af miljøtilstanden i Stubbergård Sø og i vandløb omkring dambrug fortsættes.

Når det gælder Nissum Fjord og Limfjorden er kommunen ikke primær myndighed alligevel vil kommune forsøge at tage en række initiativer i samarbejde med relevante parter.

Kommunen vil arbejde for at:

 • Genetablere stenrev i stedet for nogle af dem som er opfisket af stenfiskere. ’
 • Slusepraksis i Nissum Fjord i størst muligt omfang tilgodeser den biologiske mangfoldighed.
 • Vandrende arter, der har en del af deres livscyklus i ferskvand får forbedrede opvækstvilkår i fjordene.
 • Skarvbestanden holdes på et niveau, der ikke udgør en trussel for kommunens ansvarsarter.
 • Muslingefiskeri med skrabende redskaber udfases.

Retningslinier

De gældende retningslinier fremgår af Regionplan 2005 for Ringkjøbing Amt, men afløses af retningslinjer for Vandplan 2010-2015 for Nissum Fjord, Ringkøbing Fjord og Limfjorden når disse endeligt vedtages.

I øvrigt gælder retningslinjer i Natura 2000 planer nr. 32, 40, 41, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 69 og 72.

I øvrigt henvises til retningslinjer i kommunens spildevandsplan (link) og vandforsyningsplan (link).

Redegørelse

Redegørelse - Vandområder se den her

 

 

 

Odder

Ansvarsarter

Odder
Isfugl
Sortterne
Stalling
Ørred
Laks
Helt
Ål
Gedde (sø)
Havlampret
Flodkrebs
Stor slørvinge
Grøn kølleguldsmed
Tvepibet lobelie
Sortgrøn brasenføde
Vandranke

Invasive arter

Dræbergople
Sargassotang
Stillehavsøsters

 

Grøn Kølleguldsmed

 

Vandløb

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed