Du er her: Forside Kommuneplanstrategi 2015 Kommuneplanstrategi 2015 Ændringer i kommuneplanen - Kommuneplan 2017-2029

Ændringer i kommuneplanen - Kommuneplan 2017-2029

Vesthavn Th

Ved byrådets vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2015 tages der også stilling til hvilke ændringer der skal foretages i Kommuneplan 2017 - 2029

Strategien danner grundlag for revision af kommuneplanen og der lægges op til en revision af hele planen. Der vil primært ske forandringer indenfor de strategiske indsatsområder der er beskrevet i denne strategi

De øvrige afsnit vil dog også blive gennemskrevet og opdateret og i den forbindelse kan det komme på tale at der lægges op til ændringer som ikke er beskrevet i de strategiske indsatsområder.

Følgende ændringer i Kommuneplan 2017-2029 kan blive aktuelle:

Ændringer i kommuneplanafsnit

Uddannelsesbyen Holstebro

Afsnittet i kommuneplanen vil blive tilrettet i overensstemmelse med de mål og handlinger der lægges op til i strategien.

Bosætningsbyen Holstebro

Tilpasse arealudlæggene til boligudbygning med de nye muligheder for byboliger i byomdannelsesområderne. Arealudlæggene til nye boligområder skal vurderes i forhold til den tættere by.

Udarbejde rammer for byomdannelsesområderne hvor boliger sammen med andre funktioner kan skabe attraktive tætte bydele.

Erhvervsbyen Holstebro

Afsnittet i kommuneplanen vil blive tilrettet i overensstemmelse med de mål og handlinger der lægges op til i strategien.

Holstebro midtby

I midtbyen skal udpeges områder hvor rammerne giver mulighed for at der kan fortættes og omdannes.

Landskab og natur

Kommuneplanen vil blive ændret således at planlægning og administration i det åbne land sker med udgangspunkt i arealudpegninger foretaget på baggrund af landskabskaraktermetodens kortlægninger, landskabsanalyser og anbefalinger.

Landskabsplanlægningen hvor forskellige typer af landskabsområder udpeges skal indarbejdes i Kommuneplan 2017 med retningslinjer og handlinger der kan understøtte en bevaring af værdifulde landskaber.

I kommuneplanen vil der blive opstilles mere præcise mål for formidlingen og markedsføringen af naturværdierne.

Kommuneplan 2013 rummer kvalitetsmålsætninger (A-, B- og C-målsætninger) for de tørre naturområder samt en planlægning for nye naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Planlægningen svarer til en vis grad til kravene for det Grønne Danmarkskort, men der vil blive foretaget en revision af målsætninger og udpegninger.

Naturplan Danmark, er regeringens udspil til bevarelse og udvikling af naturområder i Danmark. Vi skal udarbejde et "Grønt Danmarkskort" der skal indgå i Kommuneplan 2017. De hidtidige målsatte naturområder vil være det naturlige grundlag for de nye udpegninger.

Bymønster

Det eksisterende bymønster med Holstebro by som kommunecenter, Vinderup og Ulfborg som områdecentre vil blive bevaret. Der lægges op til at lokalcentrene og landsbyerne fremadrettet vil blive betegnet som landsbyer. Betydningen af byernes status vil blive drøftet politisk og forskellige by-samarbejder skal undersøges.

Bevaringsværdige bygninger

De bevaringsværdige bygninger er angivet i de rammer for lokalplanlægning, hvor bygningerne er placeret. Arbejdet med udpegning af bevaringsværdige bygninger er en fortløbende proces. Det forventes at vi udpeger yderligere bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen. En samlet oversigt vil blive indarbejdet i Kommuneplan 2017-29.

De kulturhistoriske interesser indenfor kirkeomgivelserne beskrives og sikres. De aftaler der ligger om beskyttelsesområder for kirker vises som tema i kortbilagene.

Energistrategi - bæredygtig udvikling

I kommuneplanen vil vi udpege rammeområder til nye store vindmølleparker og der vil blive arbejdet med at udvide eksisterende vindmølleområder i de områder hvor det er muligt. Det kan blive nødvendigt at planlægge for nedlæggelse af boliger i tilknytning til de største af vindmølleparkerne. Der vil blive udarbejdet retningslinjer for arealudlæg til større solfangere og solcelleanlæg. Områderne vil blive udlagt i et omfang der kan opfylde målsætningen for udbygningen af den vedvarende energi.

Solcelleanlæg

Der vil blive udarbejdet retningslinjer for opstilling af solcelleanlæg. Som udgangspunkt anbefales en placering af anlæg i tilknytning til erhvervsområder, eksisterende tekniske anlæg og på erhvervsbygninger. Placering i det åbne land vil alene blive muligt efter forudgående planlægning, kommuneplantillæg og lokalplan. Der vil muligvis blive udpeget arealer til solcelleanlæg i forslaget til kommuneplan.

Turisme - erhverv

I samarbejde med lokale turistaktører og organisationer for autocampisterne, vil vi udpege arealer hvor det er muligt at etablere attraktive autocamperpladser, der også tager hensyn til byens rum, naturen og landskabet.

Ændringer i Rammeområder

Holstebro by - byudvikling - omdannelse

Sygehusgrunden vil blive planlagt mere detaljeret. Det skal vurderes hvad der skal udlægges til boligformål og hvad der skal udlægges til centerformål.

Centerformål giver mulighed for en blanding af boliger, erhverv og offentlige formål.

Vinderup Boligudbygningsområde

I Vinderup skal det vurderes om et af de områder der er udlagt til langsigtet boligudbygning, skal indgå som rammer for boligudbygning.

Liberalisering af planloven

Regeringen har udarbejdet et oplæg til liberalisering af planloven. I det omfang det giver nye udviklingsmuligheder for Holstebro kommune vil der blive arbejdet med at tilpasse kommuneplanen til de nye muligheder.

Der er en lang række forslag, men her nævnes de forslag som har direkte relevans for kommuneplanlægningen:

Generelt

Lempe redegørelseskravene til kommuneplanlægningen.

Præcisere, hvornår der kan udlægges nye arealer til byvækst ved at fastsætte objektive kriterier for kommunens opgørelse af behovet for nyudlæg.

De objektive kriterier vil afgøre om kommuneplanens arealudlæg skal reduceres, eller der er mulighed for udvidelser.

Revidere regler vedrørende virksomheders miljøpåvirkning, senest i sommeren 2016, for at sikre, at virksomheders vækst- og udviklingsmuligheder ikke begrænses af nye boliger mv.

Ophæve reglerne vedr. kystnærhedszonen, således at de almindelige landszoneregler gælder langs kysterne, og natur og miljø fortsat beskyttes af fredninger mv.

Skønnes ikke at give de store muligheder - det er muligt i dag at planlægge i kystnærhedszonen.

Landsbyer

Kommunen får mulighed for hvert fjerde år at udpege to omdannelsesbyer - landsbyer, hvor kommunen får særlige frie rammer til at skabe en helhedsorienteret og langsigtet plan.

Det er allerede muligt at lave helhedsorienteret og langsigtet planlægning i landsbyerne - vanskeligt at se muligheder der ikke allerede er til stede i planloven.

Turisme

Give mulighed for udlæg af nye sommerhusområder, der fastlægges ved landsplandirektiv, på baggrund af dialog mellem staten og kommunerne.

Ændre reglerne om strandbeskyttelse, så virksomheder og det lokale fritids- og foreningsliv kan skabe tidssvarende faciliteter og anlæg langs kysterne. 

Etablere en ny styrket forsøgsordning for kyst- og naturturisme, som gør det muligt i 2016 og 2017 at give tilladelse til 15 miljømæssigt bæredygtige turismeprojekter.

Med en offensiv tilgang, omkring ideudvikling og planlægning, til disse tre ændringer, vil der være betydelige udviklingsmuligheder som skal indarbejdes i kommuneplanen.

Detailhandel

Ophæve størrelsesbegrænsningen på 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker i bymidten, bydelscentre og aflastningsområder, uanset bystørrelse.

Give bedre mulighed for udlæg af aflastningsområder. 

Hæve størrelsesbegrænsningerne for dagligvarebutikker i lokalcentre og som enkeltstående butikker fra 1.000 til 2.000 m2, mens grænsen for dagligvarebutikker i bymidter, bydelscentre og aflastningsområder hæves fra 3.500 til 5.000 m2.

Klargøre mulighederne for e-handel med showrooms med ny vejledning.

Ophæve kravet om brug af den statistiske metode til fastlæggelse af bymidter.

På detailhandelsområdet vil de foreslåede ændringer muligvis give betydelige ændringer i planlægningen. De nye muligheder skal overvejes i en helhed, således at ændringer bliver en styrkelse af detailhandlen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravemaskine

Byomdannelse - Slagterigrunden

Ventetid

Ventetid

Byboliger Skivevej

Byboliger til salg

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed