Du er her: Forside Kommuneplanstrategi 2015 Kommuneplanstrategi 2015 Bosætning og erhverv i lokalområderne

Bosætning og erhverv i lokalområderne

Boliger Thors smal

Landdistrikterne i Holstebro Kommune er mangfoldige og forskellige. Der er 17.300 indbyggere i landsbyerne og landdistrikterne. Befolkningsandelen er faldende i områderne som helhed.

I oplandet bliver ejendommene større og dermed færre. Det betyder bl.a. at indbyggertallet falder og at der bliver flere overflødiggjorte boliger og driftsbygninger.

Mål for lokalområderne

  • Holstebro Kommune vil på landdistriktsområdet være kendt for, at landdistrikterne er et ligeværdigt og attraktivt alternativ til at bo, virke og arbejde i byen
  • Samarbejde mellem lokalsamfundene – klynger - på tværs af traditionelle sognegrænser skal fremmes til fordel for de involverede lokalsamfund og for klyngernes samarbejde med kommunen og andre samarbejdspartnere
  • Landdistriktsudvikling skal bygge på de stedbundne ressourcer og bygge på værdier som samarbejde, livskvalitet, forskellighed, respekt og dynamik
  • Landdistriktsudvikling skal i højere grad end i dag bygge på samspillet mellem landsbyen landskabet og naturen

Strategi - vi arbejder med

Byrådet vil bygge videre på den stærke tradition for samarbejde om vigtige opgaver med borgerforeningerne i områdecentrene, lokalcentrene og landsbyerne samt med de skoler, sportshaller, institutioner, foreninger osv. der findes i lokalområderne.

Politikker og handlinger på landdistriktsområdet skal bygge på klyngesamarbejde og netværk således, at en række funktioner som skoler, fritidsfaciliteter m.v. kan bevares, men indenfor et større lokalområde.

Der arbejdes med at afdække muligheder og barrierer for at bruge landsbyklynger som et strategisk udviklingsredskab i landdistriktsplanlægningen evt. i form af et pilotprojekt.

Udviklingen af klyngesamarbejder skal bygge på parametre som befolkningsudvikling, eksisterende offentlige servicefaciliteter, eksisterende samarbejdsrelationer samt den lokale historie og kultur.

I udviklingsarbejdet er borgerinvolvering meget vigtig, så der kan opnås lokal accept og ejerskab. Perspektivet er, at der inden for klyngen kan opnås et højere serviceniveau ved at samle ressourcerne og lave en naturlig arbejdsdeling byerne imellem. Der skal arbejdes frem mod en fælles fysisk, social og kulturel identitet.

Byrådet arbejder for en større og hurtigere udbredelse af IT- infrastrukturen, mobildækningen, mobilbredbånd og bredbåndsnettet. Udbredelse skal være med til at sikre en fortsat vækst og udvikling i kommunens erhvervsliv og landdistriktområder.

Holstebro Kommune bakker op om LAG Struer-Holstebros mål om at skabe jobs i landdistrikterne ved at støtte etablering og udvikling af mikro- og småvirksomheder – herunder socialøkonomiske virksomheder.

I kommuneplanen vil vi ændre

Kommuneplanens bymønster beskrives med Holstebro som kommune- og egnscenter, Vinderup og Ulfborg som områdecentre og de øvrige mindre byer betegnes som lokalcentre og landsbyer. Der lægges op til at bymønstret ændres, så lokalcentre og landsbyer fremover benævnes som landsbyer. Betydningen af byernes status vil blive drøftet politisk og forskellige by-samarbejder skal undersøges.

Der ikke behov for arealudlæg ud over de allerede udlagte i Kommuneplan 2013.

Andre handlinger

Der skal fortsat satses på udvikling i landdistrikterne i samarbejde med LAG Struer-Holstebro, ved hjælp af LAG-midler, midlerne fra Grøn Ordning og andre finansieringskilder.

Der vil generelt blive støttet op om de landsbyer, der har evne og vilje til udvikling.

Hvad sker der

Landdistrikterne i Holstebro Kommune er mangfoldige og forskellige. Det åbne land har gennemgået en strukturudvikling, hvor ejendommene bliver større og dermed færre. Det betyder bl.a., at indbyggertallet falder og at der bliver flere overflødiggjorte boliger og driftsbygninger. Det er et mønster der ses over alt i landet.

Der er godt 57.500 indbyggere i Holstebro Kommune. Heraf bor 35.100 i Holstebro by, 3.000 i Vinderup by og 2.000 i Ulfborg by. Der er dermed 17.300 indbyggere i landsbyerne og landdistrikterne. Befolkningsandelen er stigende i Holstebro by og faldende i landsbyer og landdistrikter som helhed.

Befolkningstallet – især i det åbne land uden for landsbyerne - er set over en lang årrække faldet markant og udviklingen fortsætter.

I landsbyerne er hovedtendensen, at landsbyerne tæt på Holstebro har haft vækst de senere år, mens landsbyerne længere væk fra Holstebro – især mod vest - oplever befolkningstilbagegang. Men også i enkelte landsbyer tæt på Holstebro er der tegn på stagnation.

Der vil samlet set for landsbyerne og deres oplande, langt de fleste steder, være et fald i befolkningstallet uden for Holstebro. Befolkningssammensætningen udvikler sig generelt på den måde, at der bliver færre børn, unge og børnefamilier og flere ældre.

Hvad har vi gjort

Enkelte landsbyer har haft held til at knække kurver i mere end én forstand. Det er typisk de landsbyer, hvor der er et stort lokalt engagement med lokale ildsjæle.

Holstebro Kommune har indenfor den fysiske planlægning brugt de klassiske redskaber for at skabe rammer for udvikling. Der er i alle landsbyerne udlagt areal til udstykning af boliger, der bliver lokalplanlagt og byggemodnet efterhånden som behovet opstår.

I Thorsminde er der sket en del fornyelse og kvalitetsløft finansieret af midler fra bl.a. områdefornyelse (byfornyelse), LAG Holstebro, LAG Vestjylland, Region Midtjylland og Holstebro Kommune. Der er bl.a. opsat en platform til lystfiskere i kanalen mellem hav og fjord, opsat et sikkerhedstov på vesterhavnsstranden, etableret og opsat skilte ved nye naturstier på Fugleøen, sket en opgradering af de gamle auktionshaller, etableret nye opholdsfaciliteter på Gl. Havn og startet en omfattende ombygning og udvidelse af Strandingsmuseet St. George.

Holstebro Kommune har fået andel i puljen til landsbyfornyelse (”nedrivningspuljen”) og der er opkøbt og nedrevet 15 bygninger og yderligere nedrivninger af 30 bygninger er på vej.

I de fleste landsbyer er der pasningsmuligheder for børnene i form af dagpleje, daginstitution og skolepasning.

Forvaltningen har igangsat et arbejde med kortlægning af faciliteter på sports- og fritidsområdet. Formålet er at skabe overblik over hvilke faciliteter, der er til rådighed i Holstebro Kommune samlet set og hvilke faciliteter, der er til rådighed i de enkelte lokalsamfund i kommunen. Kortlægningen har overordnet fokus på at de konkrete faciliteter og de potentielle udviklingsområder, der bliver synlige i forbindelse med kortlægningen, fremhæves.

Med hensyn til kollektiv trafik er der sket forbedringer i form af flextur, der er (tilkaldt) transport fra dør til dør. Flextur erstatter faste afgange og ruter, i områder hvor traditionel kollektiv trafik er tynd.

Holstebro Kommune har samarbejdet med og givet økonomisk støtte til det nu nedlagte LAG Holstebro og til det nye LAG Struer-Holstebro. LAG har støttet projekter som ”Fremtidens Landsby i Thorsminde”, ”Teen Town” og ”Madlandet i Vest”.

Gennem VE-lovens grønne ordning (vindmøllepenge) har vi støttet initiativrige projektmagere i landdistrikterne. Møllerne ved Ejsing og Ulfborg har givet anledning til projekter med energibesparelser for øje og til renovering af legepladser, etablering af byporte m.v. Indenfor de næste 3-4 år er der en pulje på 9 mio. til fordeling.

I 2014 brugte Struer og Holstebro kommuner betydelige mandskabsressourcer på oprettelsen af den nye LAG Struer-Holstebro og udarbejdelsen af dens udviklingsstrategi.

To gange årligt afholder Udvalget for Erhverv og Turisme og forvaltningen møde med alle borgerforeninger i kommunen. På programmet er aktuelle temaer og lokalsamfundene har muligheder for at fremføre gode ideer og stille spørgsmål til politikere og forvaltning.

De enkelte lokalsamfund har en indgang til forvaltningen, en kontaktperson, der bl.a. har til opgave at formilde kontakten til relevante afdelinger/personer i forvaltningen.

Holstebro Kommune er aktivt medlem af Landdistrikternes Fællesråd, der er en paraplyorganisation for landdistriktsaktører – herunder kommuner. Landdistrikternes Fællesråd varetager landdistriktsinteresser over for relevante ministerier, landspolitikere og Folketinget.

Udfordringer

Der er en række udfordringer for udviklingen i landdistrikterne. Den største udfordring er det faldende befolkningstal og den aldrende befolkning. Et stabilt befolkningstal er forudsætningen for fastholdelse og udvikling af privat og offentlig service; f.eks. butikker, dagsinstitutioner, skoler og foreninger.

Der udover er manglen på arbejdspladser en udfordring. Det er ikke muligt at skabe balance mellem antallet af indbyggere i den arbejdsdygtige alder og antallet af arbejdspladser, men arbejdspladser er både en motivationsfaktor for potentielle tilflyttere og identitetsskabende for landdistrikterne.

En vigtig faktor i udviklingen af landdistrikterne er, at de lokale borgerforeninger og andre foreninger er med til at skabe udvikling og optimisme. Flere borgerforeninger i kommunen er meget aktive og Holstebro Kommune støtter op om dette.

I Idom er det i Kommuneplan 2013 hensigten at fortsætte boligudbygningen på et areal (tidligere erhvervsareal) umiddelbart syd for Idomlundvej over for Estrupvej og på længere sigt at fortsætte boligudbygningen uden om Plexus og videre til Idom Kirkevej.
Idom-Råsted Borgerforening har giver udtryk for et ønske om at starte boligudbygningen ved Idom Kirkevej.

De senere år er Planloven ændret ad flere omgange. Der er nye muligheder for særligt vanskeligt stillede landdistrikter – der kan f.eks. etableres erhverv i alle overflødiggjorte bygninger: Skoler, butikker m.v.

I regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015, står der: ”Vi vil også liberalisere planloven, så kommunerne får mere frihed. Det gælder blandt andet i det åbne land og kystnære områder. En liberalisering skal styrke udviklingen uden for de største byer og fortsat tage hensyn til natur og miljø. Regeringen vil fjerne loftet over tilladelser til miljømæssigt bæredygtige projekter, således at alle projekter kan imødekommes, såfremt de vurderes at være miljømæssigt bæredygtige.” 

 

 

Erhv i Tvis

Erhverv i Tvis

Fiskeri erhv i Tho

Fiskerierhverv i Thorsminde

Vemb vådomr

Nyetableret vådområde syd for Vemb

Autocamp Handbj

Turisterhverv i Handbjerg

 

Vindmøller erhv i lok

Energierhverv i lokalområderne

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed