Du er her: Forside Kommuneplanstrategi 2015 Kommuneplanstrategi 2015 Bosætningsbyen - Holstebro

Bosætningsbyen - Holstebro

Halgård smal

Holstebro by er populær som boligby – vi ved at tilflyttere værdsætter gode jobmuligheder og udviklingsmuligheder, den smukke natur og gode familierelationer.

Mål for bosætningen

  • Der skal være attraktive boligområder til alle befolkningsgrupper. Den store forskellighed i befolkningen skal også afspejles i en stor variation i udbudet af boligformer og boligområder
  • Vi skal fortsat have attraktive parcelhusområder med en blanding af overvejende parcelhuse og række / kædehuse med adgang til rekreative grønne områder, forbundet med natur- og friluftsområder
  • Midtbyen skal være en blanding af mange funktioner hvor en væsentlig skal være attraktive byboliger der tiltaler alle aldersgrupper og familietyper

Strategi – vi arbejder med

Vi vil vedvarende forbedre stiforbindelserne fra boligområderne til natur- og friluftsområderne. Vi arbejder på at skabe sammenhængende grønne, rekreative netværk der står i forbindelse med naturområderne.
Ligeledes skal stisystemerne mellem boligområderne og midtbyen forbedres, således at de bløde trafikanter kan færdes trygt og sikkert mellem bydelene.

I byomdannelsesområderne skal vi skabe byboliger, der ud over en attraktiv central beliggenhed også kan konkurrere med parcelhusets fordele.

Den tætte by skal have fælles grønne og blå rekreative områder der kan supplere de mindre private friarealer.

Den tætte by`s fordele består i en frodig blanding af funktioner og flere boliger, og dermed flere beboere der vil være med til at skabe aktivitet og oplevelser i byens rum.
Sygehusgrunden har alle forudsætninger for etablering af attraktive byboliger i forskellige størrelse. Med Lystanlæggets rekreative arealer tæt på er der mulighed for sports- og fritidsaktiviteter for både voksne og børn.

Klimatilpasningen af boligområderne skal tilføre områderne rekreative kvaliteter. De øgede vandmængder ved Storå og de generelt større regnmængder skal indtænkes som rekreative vandelementer i de grønne områder. Klimatilpasningsplanen håndterer de mange udfordringer på forskellige niveauer.

Opfordre til at energiforbruget minimeres ved nyt boligbyggeri og ved renovering af boliger i eksisterende ældre boligområder. Klimaplanen forholder sig til hvordan vi kan begrænse CO2 udledningen.

I kommuneplanen vil vi ændre

Tilpasse arealudlæg til boligudbygning med de nye muligheder for byboliger i byomdannelsesområderne. Arealudlæg til nye boligområder skal vurderes i forhold til den tættere by.

Udarbejde rammer for byomdannelsesområderne hvor boliger sammen med andre funktioner kan skabe attraktive, tætte bydele.

Hvad sker der?

I Holstebro by er der stor efterspørgsel på boliger, hovedparten af kommunens boligtilvækst sker i byen. De seneste 10 år er der i gennemsnit bygget 189 boliger pr. år og de 139 er bygget i Holstebro by.

I de kommende 12 år vil der i gennemsnit blive bygget ca. 123 bolig om året. Indbyggertallet forventes at stige med ca. 120 personer om året.

Målt på huspriser er Holstebro by det mest attraktive bosætningsområde i Midt- og Nordvestjylland.

Hvad har vi gjort?

Holstebro by er populær som boligby – vi ved at tilflyttere værdsætter gode jobmuligheder og udviklingsmuligheder, den smukke natur og gode familierelationer.

Vi udvikler byen ved at fortætte og blande funktionerne – det give adgang til et sprudlende kulturliv samt et levende og mangfoldigt handelsmiljø.

Vi samarbejder med erhvervslivet om at skabe spændende jobmuligheder og mange videregående uddannelser, de gode folkeskoler, ungdomsuddannelserne og det enestående talentmiljø sikrer vi udvikling for alle aldersgrupper.

Vi bruger naturen til at skabe grønne rekreative boligudbygningsområder. Med sikre stier for de bløde trafikanter skaber vi trygge omgivelser for børn og voksne.

Bosætningsstrategien ”Holstebro et godt sted at bo – hele livet” er grundlaget for en vedvarende udvikling af de værdier vi ved borgerne og tilflytterne sætter pris på. Ligeledes arbejdes der med en formidling af værdierne ved god kommunikation og borgerdialog.

Udfordringer

Den stadige vandring fra land til by og fra købstæderne til de større byer er en udfordring. Det er specielt de unge der flytter til de større byer for at få en uddannelse. Gode udviklingsmuligheder i ungdomsårene kan være med til igen at tiltrække dem når de kommer i den erhvervsaktive alder. Konkurrencen med de større byer Århus og Ålborg som de nærmeste, er reel og vi skal seriøst arbejde på at blive mere attraktive som bosted.

Parcelhuset har historisk set været den mest efterspurgte boligform også i Holstebro by, dels på grund af attraktionsværdien, dels fordi udbuddet af andre boligtyper har været begrænset. Den tendens vil sandsynligvis fortsætte fremover.

Skal vi have en levende midtby skal boligerne være en naturlig del af den tætte midtby. Efterspørgslen på byboliger for alle alders- og familiegrupper skal stimuleres, der skal være byboliger i alle størrelser og prisgrupper. Rekreative grønne og blå elementer skal gøre bylivet attraktivt for nye grupper, herunder også børnefamilier

Den tætte by er på mange måder en mere bæredygtig by – infrastruktur og trafik kan minimeres og miljømæssigt vil der være et mindre ressourceforbrug. CO2 udledningen skal minimeres gennem mindre transport og mere energirigtigt byggeri.

Når motorvejen er realiseret skal bosætningsstrategien fokuseres på de fordele der er ved bosætning i området og den forbedrede adgang til et større udbud af arbejdspladser indenfor den samme køretid.

 

 

Skivevej

Byboliger ved Skivevej

Befolkn

Bolig- og befolkningsprognose

Se den her:pdf Bolig og befolkningsudvikling

Teglparken

Teglparken - arkitekturprisen 2015

Halgård

Halgård området 

Tvis Møllevej

Tvis Møllevej

Trianglen

Byboliger ved Trianglen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed