Du er her: Forside Kommuneplanstrategi 2015 Kommuneplanstrategi 2015 Energi og affald - bæredygtig udvikling

Energi og affald - bæredygtig udvikling

Vindmøller smal

Holstebro Kommune samarbejder om en omstilling af vores energisystem til et fleksibelt og energieffektivt vedvarende energisystem frem mod 2050. Der arbejdes aktivt for at fremme projekter, der bidrager til at øge andelen af vedvarende energi i kommunen.

En yderligere udbygning af vindkraften, øget brug af biomasse og energieffektiviseringer er væsentlige forudsætning for at nå målet.

Vi arbejder målrettet med initiativerne der øger udnyttelsen og genanvendelsen af ressourcerne i kommunens forskellige typer af affald.

Mål - energi

  • Arbejde for at nå de nationalt udmeldte mål, således at energisystemer i kommunen er fossilfri i 2035 og Holstebro Kommune er fossilfri i 2050
  • Arbejde for øget brug af biomasse til energiformål/højværdiprodukter, baseret på bæredygtig produceret biomasse. Lokalt vil der fokuseres på udnyttelse af restprodukter fra landbrug og skovbrug
  • Bakke op om etablering af Maabjerg Energy Concept og vil være demonstrationskommune for bioethanolløsninger
  • Den grønne energiprofil skal være synlig og være medvirkende til at tiltrække nye virksomheder, der lægger vægt på at etablere sig i en kommune med en grøn energiprofil
  • Udlægge områder til vindmøller, der muliggør en vindkraft-produktion, der er dobbelt så stor som det aktuelle elforbrug i kommunen
  • Øge vindkraften tilstrækkeligt til at opnå målet om 20 % CO2 reduktion i 2020 (udgangspunkt 2007)

Mål - affald

  • Øget genanvendelse af ressourcerne - det skal sikres, at bioaffald genanvendes. Forbedret indsamling af tørre fraktioner ved yderligere effektiviseringer. Mål 50 % i 2022

  • Indsamling af elektronikaffald og batterier ved husstandene skal øges. Korrekt håndtering af problemstoffer og bedre materialegenanvendelse. Mål 100 % i 2018

  • Korrekt håndtering af farlige stoffer i bygge- og anlægsaffaldet, som skal øge kvaliteten i genanvendelsen

  • Håndtering af haveaffaldet skal sikre at energien og ressourcerne i affaldet udnyttes

Strategi - vi arbejder med

Energi - vindkraft og biomasse

Holstebro Kommune vil udarbejde en strategisk energiplan, hvor det bl.a. beskrives, hvordan det vedvarende energiniveau i kommunen kan øges. Den strategiske energiplan vil tage udgangspunkt i relevante indsatser ud fra det fælles materiale fra midt.energistrategi.dk.

Holstebro Kommune vil fortsat have fokus på at fremme projekter, der medfører øget brug af biomasse til energiformål/højværdiprodukter.

Der fokuseres specielt på etablering af Maabjerg Energy Concept. Etableringen vil medføre et betydeligt forbrug af halm (300.000 tons) til produktion af 2G biobrændstof. Maabjerg Energy Concept vil være det første anlæg i verden, der i fuldt omfang udnytter stordrift, synergier og ressourcestrømme mellem et bioethanolanlæg, et kraftvarmeanlæg og et biogasanlæg til samtidig produktion af varme, el, VE-gas og transportbrændstof.

Den vidensopbygning, der vil følge med etablering og drift af Maabjerg Energy Concept giver mulighed for samspil med en række partnerskaber og uddannelsesinstitutioner. Holstebro Kommune arbejder for at blive demonstrationskommune for bioethanolløsninger og kommunen vil aktivt tage del i afprøvning af nye løsninger mv. For virksomheden betyder det at der opbygges en viden der har værdi i forhold til systemeksport.

Holstebro Kommune vil have fokus på, at vindmøllerne på sigt skal samles i større vindmølleparker, så der kan opnås en høj vindmøllekapacitet og samtidig friholde værdifulde landskaber og tæt befolkede områder for vindmøller.

Affald - øget udnyttelse af ressourcer

Kommunen vil være målrettede i arbejdet med initiativerne, for at øge udnyttelsen og genanvendelsen af ressourcerne fra husholdningsaffaldet i kommunen.

Potentialet for at øge andelen til genanvendelse er størst ved at genanvende bioaffaldet. Der er ligeledes et potentiale for at indsamle og genanvende papir, metal- og plastemballage, pap og glas fra dagrenovationen.

Information og dialog

Målene i affaldsplanen skal opnås i samarbejde med borgerne og virksomhederne. Det er derfor nødvendigt, at de er velinformeret om de affaldsløsninger, kommunerne tilbyder.

Informationen til husholdningerne skal sikre at målsætningerne for øget genanvendelse af ressourcerne og øget indsamling af elektronikaffald og batterier opfyldes.

Der er udarbejdet informationsmateriale målrettet specifikke brancher. Vi skal i dialog med virksomhederne og give dem mulighed for, at øge deres kendskab til ressourcerne i deres affald.

Affald på skoleskemaet - der skal være etableret en skoletjeneste for kommunerne, så alle har tilbud om undervisning i løbet af grundskolen. Børnene i kommunerne skal tidligt lære at affald er en ressource.

I kommuneplanen vil vi ændre

I kommuneplanen vil vi udpege rammeområder til nye store vindmølleparker og der vil blive arbejdet med at udvide eksisterende vindmølleområder i de områder hvor det er muligt. Det kan blive nødvendigt at planlægge for nedlæggelse af boliger i tilknytning til de største af vindmølleparkerne.

Hvad sker der

Det regionale energistrategi-samarbejde

Holstebro Kommune deltager i et samarbejde med kommuner, regionen, energiselskaber og andre aktører i Region Midtjylland omkring omstillingen af vores energisystem til et fleksibelt og energieffektivt vedvarende energisystem frem mod 2050.

Målet med samarbejdet har været at udarbejde et idé-katalog over strategier og handlemuligheder i forbindelse med omstilling til et fleksibelt og energieffektivt vedvarende energisystem. Strategien vil udgøre et koordineret og fælles grundlag i de kommende år for de 19 kommuners, regionens og de lokale energiselskabers beslutninger om energiplanlægning, investeringer og handling. Materialet skal bl.a. danne baggrund for kommunernes videre arbejde med at udarbejde kommunale energiplaner.

Der er i midt.energistrategi arbejdet med syv indsatsområder, hvor kommuner, region og de deltagende partnere har størst mulighed for at handle på kort og mellemlangt sigt. Indsatsområderne er: 1. Vindkraft på land, 2. Biogas fra husdyrgødning, 3. Restbiomasse fra jordbrug og skovbrug, 4. Fremtidens fjernvarmeforsyning, 5. Energieffektive boliger og fritidshuse, 6. Energieffektive industrier og landbrug, 7. Grøn transport.

Biomasseproduktion – erhverv

Analysearbejdet fra midt.energistrategi viser, at det er muligt at tredoble mængden af biomasse af regional oprindelse anvendt til energiformål ved at udnytte diverse restprodukter bedre og ved at øge produktionen af biomasse.

Produktion af biomasse til energiformål kan øges på forskellige måder. Der fokuseres på, at dyrkning af bioafgrøder ikke fortrænger dyrkning af afgrøder til føde/foder og at det ikke fører til en dårligere jordkvalitet. I nogle områder kan høst af bioafgrøder bidrage til at forbedre vandkvaliteten ved at fjerne næringsstoffer fra området (f.eks. i engområder, ådale mv).

Generelt benyttes der i Holstebro Kommune meget biomasse i energiproduktionen. De primære brændsler på varmeværkerne og kraftvarmeværkerne er flis, halm, affald og biogas. Herudover benyttes der naturgas og olie i spidslast-situationer. Etablering af Maabjerg Energy Concept vil medføre øget brug af biomasse til energiformål og højværdiprodukter.

Vindmølleudbygning – lokalt erhverv

Der er i Holstebro Kommune udlagt vindmølleområder, der muliggør opfyldelse af målsætningen i kommuneplan 2013 – 2025 om en tredobling af elproduktionen fra vindmøller i forhold til 2008.

Det er vurderet, at såfremt de udlagte områder udnyttes, vil det medføre en samlet elproduktion på ca. 600.000 MWh/år. Hermed vil der produceres lidt mere el end der forbruges i kommunen i dag. Andelen af vedvarende energi for alle energiformer (el, varme, transport) vil udgøre ca. 57 % i Holstebro Kommune. 

Vindkraft kommer til at spille en helt afgørende rolle i fremtidens energisystem i Danmark, hvor der forventes et større elforbrug til varmepumper og til transport. Analyserne fra Energistyrelsen peger på en fortsat vindkraftudbygning på både land og på havet, men redegør også for, at vindkraft på havet er væsentlig dyrere end på land.

Holstebro Kommune er beliggende i et område med et stort vindpotentiale og vil på den baggrund kunne bidrage til produktion af grøn el i Danmark. Analyser i midt.energistrategi-samarbejdet har vist, at der ved fuld udnyttelse af de udlagte vindmølle-områder i hele regionen vil den producerede vindkraft svare til ca. halvdelen af forbruget i Region Midtjylland. Såfremt den producerede vindkraft skal svare til elforbruget i regionen skal der således udlægges arealer til produktion af dobbelt så meget vindkraft. Det skal bemærkes, at små og mellemstore vindmøller efterhånden vil erstattes af store vindmøller, hvilket vil have indflydelse på det samlede antal vindmøller der skal opstilles, for at producere dobbelt så meget vindkraft som i dag.

Ved en ambitiøs udbygning med vindkraft på land kan Holstebro Kommune:
• Fremme en omkostningseffektiv omstilling til 100 % vedvarende energi,
• Fremme lokale investeringer og beskæftigelse,
• Understøtte den lokale vindmølleindustri.

Hvad har vi gjort

Holstebro Kommune arbejder aktivt for at fremme projekter, der bidrager til at øge andelen af vedvarende energi i kommunen. Holstebro Kommune har bl.a. arbejdet med udpegning af områder til vindmøller, de planmæssige rammer for etablering af Maabjerg BioEnergy og Maabjerg Energy Concept, opsætning af solceller på kommunale bygninger og i bybusserne er der ændret brændstof til certificeret naturgas.

Maabjerg BioEnergy omdanner ca. 800.000 tons biomasse/år til ren energivarme og el, heraf ca. 55 procent fra landmænd. Resten er primært industriaffald.

Vinderup Varmeværk har skiftet brændsel fra naturgas til biogas, og Sevel Varmeværk har skiftet fra naturgas til biogas-produceret fjernvarme. Ejsing Varmeværk har skiftet brændsel fra naturgas til flis.

Holstebro Kommune har arbejdet aktivt med vindmølleplanlægning. Den nuværende energiproduktion i 2015 fra vindmøller udgør ca. 225.000 MWh/år. Potentialet i de eksisterende og udlagte vindmølleområder svarer til en 5 dobling af produktionen sammenlignet med 2008. 

Affald

Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kommuner samarbejder om affaldsselskabet Nomi/is og har ligeledes udarbejdet en ”Fælleskommunal affaldsplan 2015-2024". Samarbejdet resulterer i, at affaldsfraktionerne fra kommunernes indsamlingsordninger bliver af en størrelse og kvalitet, der kan gøre det mere interessant for oparbejdningsvirksomheder.

Kommunerne har en række velfungerende ordninger, hvor der allerede indsamles en høj andel af affald til genanvendelse fra husholdningerne. Der indsamles i gennemsnit 33 % af bioaffald, glas, metal, pap, papir, plast og træ til genanvendelse i kommunerne mod landsgennemsnittet på 22 %. Men der er fortsat et betydeligt potentiale for at genanvende øgede mængder affald.

Udfordringer

Affald er en ny ressource
På trods af, at affald opfattes som en ressource, afbrænder vi ca. 70 procent af det affald som kommunens husholdninger producerer hvert år. En væsentlig del kan genanvendes eller udnyttes på en bedre måde. Landspolitisk er den danske ambitioner at 50 procent af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022.

Når andelen af affald til genanvendelse øges, reduceres behovet for at udvinde nye ressourcer til at producere nye varer. Affaldet fra husholdningerne kan blive en kilde til nye materialer og være med til at bekæmpe ressourceknapheden. Det er en væsentlig gevinst for miljø og natur, når dåser fra makrel, tomater og majs sorteres og bliver til en ny cykel eller bioaffald bliver genanvendt til både energi og gødning.

Cirkulær økonomi – vækstpotentiale
En ny måde at tænke produktion og forbrug på, som er miljømæssigt og kommercielt bæredygtig. Inspirationen kommer fra naturens cyklus, hvor intet går til spilde.

Med initiativer som Rethink Business har Region Midtjylland været med til at sende positive signaler til erhvervslivet om de økonomiske fordele i cirkulære forretningsmodeller og hjælpe med at identificere muligheder, der kan skabe vækst. Ved at cirkulere 23 pct. af alle materialer i EU kan der spares 3,4 mia. kroner årligt. Og at det vil skabe job med forarbejdning, sortering, indhentning og genfabrikering.

 

 

Vind ny hornsh

Vindmøller set fra Ny Hornshøj

Vind Sønderg

Vindmøller set fra Sønderlundvej

 

 

Vind fra Thors

Vindmøller set fra Thorsminde

Thorsminde havn

Thorsminde havn

 

 

 

 

 

Billede af Måbjerg Energy Center

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed