Du er her: Forside Kommuneplanstrategi 2015 Kommuneplanstrategi 2015 Erhvervsbyen - Holstebro

Erhvervsbyen - Holstebro

Erhverv smal

Holstebro har en rolle som dynamo for hele landsdelen, Midt- og Nordvestjylland. I 2015 er Holstebro kåret som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune i Dansk Byggeri´s opgørelse.

Set over en årrække kendestegnes arbejdsmarkedet i Holstebro Kommune ved en relativ stabil udvikling i beskæftigelse og arbejdsstyrke.

Mål for erhvervsudvikling

  • Holstebro Kommune skal styrke sin position som en attraktiv erhvervskommune, der er en vækstdynamo i Nordvestjylland.
  • Vores rammevilkår og erhvervsklima skal være blandt landets bedste.
  • Holstebro Kommune skal skabe en bæredygtig erhvervsudvikling med lokale arbejdspladser - øge arbejdsstyrken.
  • Gennem fokus på Holstebro Kommunes styrkepositioner vil vi skabe vækst, udvikling og nye arbejdspladser.

Strategi - vi arbejder med

Vi vil skabe rammerne for udviklingen af vidensarbejdspladser og højproduktive industrivirksomheder.

Øge arbejdskraftens uddannelsesniveau

Holstebro Kommune skal have et stærkt uddannelsesmiljø med erhvervsuddannelser, der matcher virksomhedernes behov. Udvikle uddannelsestilbuddene indenfor erhvervsuddannelserne i samarbejde med erhvervslivet.

Holstebro Kommune vil udvikle og styrke sin styrke position inden for Energi- og Klimaerhverv.

Holstebro Kommune ligger i centrum af Danmarks Spisekammer. Det er en position vi vil udnytte og udvikle.

Samarbejde

Vi samarbejder med vores naturlige samarbejdspartnere i funktionelle regioner. Samarbejde der skaber kritisk masse i projekter, og skaber værdi for virksomhederne.

I byomdannelsesområderne skal der skabes attraktive områder til de mindre virksomheder og serviceerhverv i den centrale del af byen.

Hvad sker der

Arbejdspladser og beskæftigelse

Set over en årrække kendestegnes arbejdsmarkedet i Holstebro Kommune ved en relativ stabil udvikling i beskæftigelse og arbejdsstyrke. Der er dog udsving i perioden 2006 til 2009 omkring finanskrisens start i 2008. Ledigheden, som er forskellen på arbejdstyrken og beskæftigelsen, har været påvirket af både ændringer i beskæftigelsen og arbejdsstyrken de seneste år i Holstebro.

Ved indgangen til 2014 var der faldende ledighed og lav ledighed inden for mange faggrupper - samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen. På sigt forventes en mere positiv udvikling i beskæftigelsen, hvilket medfører behov for at øge arbejdsstyrken i Holstebro.

Antallet af beskæftigede lønmodtagere har været faldende de seneste år. Fordelt på uddannelsesniveau har det største fald i beskæftigelsen i Holstebro fra 2009 til 2013 været blandt de kortuddannede med grundskole som højeste uddannelse, svarende til ca. 17 pct. Også blandt de faglærte har der været et stort fald i beskæftigelsen, her svarende til ca. 8 pct. For personer med en videregående uddannelse er beskæftigelsen under et steget lidt. Den største stigning er for personer med en lang videregående uddannelse, som har haft fremgang på 3,6 pct.

I samme periode er arbejdsstyrken faldet mest for gruppen af kortuddannede og faglærte, mens den er steget lidt for de videregående uddannede under et. Samlet set er antallet af beskæftigede faldet mere end arbejdstyrken i perioden.

I 2013 var der 29.249 arbejdspladser i Holstebro Kommune. Fra 2012 til 2013 har der været et fald på 306 arbejdspladser. Faldet har været inden for industri, råstofudvinding mv. og erhvervsservice, mens antallet af arbejdspladser er steget inden for handel og transport. I hele perioden fra 2009 til 2013 har industri, råstofudvinding mv. haft den største nedgang med 227 arbejdspladser i Holstebro.

Produktions og Videns erhverv

Holstebro Kommune er præget af en relativt traditionel erhvervsstuktur med mange små og mellemstore virksomheder. Den globale konkurrence er et grundvilkår, der betyder at virksomhederne løbende har behov for at justere deres forretningsmodel. Der er behov for løbende at sætte fokus på virksomhedernes konkurrenceevne og tilførsel af ny viden og teknologi – uanset brancher.

Mange af kommunens iværksættere har vækst, særligt de iværksættere, der bygger deres virksomheder op med fokus på viden og eksportpotentiale. Holstebro Kommune har de seneste år arbejdet med fokuserede indsatser over for kreative erhverv og fødevarebranchen.

Positive effekter af motorvejen

Holstebro motorvejen står færdig i 2018. Dermed bliver Holstebro og hele Nordvestjylland koblet op på motorvejsnettet. Århus, Vejle og Billund Lufthavn kommer tidsmæssigt meget tættere på. Motorvejen vil være af stor betydning for de kommende års udvikling i hele Nordvestjylland.

Motorvejen vil udgøre det transportmæssige grundlag for, at kvalificeret arbejdskraft kan pendle ind og ud, at produktionen kan distribueres ”just in time”, og at turismen kan udvikles. Områdets erhvervsliv er afhængigt af en effektiv infrastruktur, således virksomhederne hurtigt kan modtage og sende produkter.

Motorvejen udvider det arbejdskraftsopland som virksomhederne i Holstebro Kommune har adgang til. Det er i højere grad køretid end fysiske afstande der afgør, hvor man kan tiltrække arbejdskraft fra.

Færdiggørelsen af motorvejen betyder at afstanden til videns-centrene i Aalborg og Århus mindskes. Det bliver nemmere for erhvervslivet i Nordvestjylland at tiltrække videns-medarbejdere, og at få adgang til den nyeste viden. Ny viden er afgørende for at sikre erhvervslivets fortsatte konkurrenceevne og produktivitetsforbedringer.

Hvad har vi gjort

Internationalisering

Holstebro Kommune har siden 2012 haft særligt fokus på at hjælpe virksomheder i gang med eksport. Holstebro Goes Global er et vækstinitiativ, som sætter fokus på nærmarkederne.

Det har skabt øget omsætning og været med til at sikre lokale arbejdspladser. Virksomheder, der arbejder internationalt, har generelt en bedre produktivitet og konkurrenceevne.

Erhvervsservice

Den lokale erhvervsservice er placeret hos STARTVÆKST Holstebro i Nupark. Målet for den lokale erhvervsservice er, at vejlede iværksættere og virksomheder og sikre en professionel screening af potentielle vækstiværksættere, så disse kan få den nødvendige specialiserede erhvervsservice hos Væksthus Midtjyllands specialiserede afdeling.

Produktionserhverv

Holstebro Kommune har i gang sat en målrettet indsats over for produktions- og fremstillingsvirksomheder, der skal sikre produktionsarbejdspladser i kommunen. Indsatsen fokuserer på at tilføre ny teknologi til virksomhederne samt at få virksomhederne til at arbejde med deres forretningsmodeller. Formålet er på sigt at skabe et stærkt klyngemiljø for fremstillingsvirksomheder.

Udfordringer

Arbejdskraft

Virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft bliver et afgørende parameter for virksomhedernes vækstmuligheder. Særligt manglende adgang til faglærte og højtuddannede specialister kan blive en egentlig væksthæmmer fremover.

Der er aktuelt brancher, hvor det er svært at sikre faguddannet arbejdskraft til de lokale virksomheder bl.a. metalindustri og dele af produktionen. Der efterlyses også højtuddannede bl.a. ingeniører og uddannede med IT specialkompetencer.

Kapital

Virksomhedernes muligheder for at finansiere vækst og udvikling er i de senere år blevet vanskeligere. Det gælder især for virksomheder, der ligger uden for Holstebro by.

Manglende likviditet og kreditter kan betyde, at virksomhederne ikke kan byde på opgaver, ikke kan levere bestilte opgaver, og i sidste ende ikke har mulighed for udvidelse og vækst.

Teknologi og viden

Adgangen til den nyeste teknologi og den rette viden til at udnytte teknologien kommercielt er et afgørende parameter for virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne.

Internationalisering

Adgangen til eksportmarkeder er væsentlig for at mindske virksomhederne sårbarhed overfor udsving på enkelte markeder. Eksporterende virksomheder har en højere indtjening og er mere konkurrencedygtige.

Det er derfor væsentligt at kommunens virksomheder udnytter deres fulde eksportpotentiale og at virksomhederne har adgang til de rette medarbejdere med sprog- og eksportkompetencer.

 

Kontorerhverv i midt

Kontorerhverv i midtbyen

Butiks erh i midt

Butikserhverv i midtbyen

Søndergård erhv

Søndergård erhvervsområde

Netto i midt

Butikserhverv i midtbyen

Viborgvej erhv

Erhverv ved Viborgvej

Kvickly i midt

Butikserhverv i midtbyen

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed