Du er her: Forside Kommuneplanstrategi 2015 Kommuneplanstrategi 2015 Holstebro midtby - Byudvikling - Omdannelse

Holstebro midtby - Byudvikling - Omdannelse

Holstebro midtby skal kontinuerligt styrkes. Der er mange projekter i gang og der skal fortløbende være projekter i gang, hvis vi skal bevare en levende og dynamisk by.

Det skal sikres at der konstant kommer nye funktioner til – flest mulige funktioner sikrer en levende midtby.

Holstebro by skal fortsat være blandt de bedste og smukkeste handelsbyer, der skal konstant være fornyelse på vej for at bevare det gode brand som midt- og vestjyllands førende handelsby.

Mål for midtbyen

Den tætte by

  • Funktionstætheden i midtbyen skal øges - flere nye funktioner er en nødvendighed for en levende by

Den grønne og blå by

  • En grønnere og mere bærdygtig by - byens parker og grønne områder skal indgå i et netværk med større tilgængelighed
  • Storå og Vegen å, skal styrkes og synliggøres som rekreative elementer i byens rum
  • Klimatilpasningsløsninger skal være rekreative og samtidig håndtere de større mængder af regnvand.

Den sunde by

  • Byen rum skal byde på alsidige fysiske aktiviteter, rekreative oplevelser og være en tryg ramme for alle aldersgruppers aktiviteter

Tryg trafik i byen

  • En rar by at færdes i - der skal arbejdes med en prioritering af den lette trafik, specielt cykeltrafikken
  • Optimale betingelser for cyklende betyder at de mange nye funktioner ikke nødvendigvis giver øget biltrafik
  • Smat city - teknologiske løsninger til styring, skal være med til at begrænse ressourceforbruget og forbedre miljøet

Strategi – vi arbejder med

Dialog med borgere og investorer

Vi arbejder med forskellige typer af samarbejde med borgere og investorer om planlægningen af udviklingen. De digitale muligheder skal forbedre involveringen af borgerne og give adgang til de informationer de har brug for.

Vi skal i højere grad være visuelle i vores kommunikation med omverdenen og dermed synliggøre hvordan byen skal se ud, hvilke kvaliteter der skal fremmes for at gøre områderne attraktive. Udarbejdelse af en dynamisk arkitekturpolitik skal sikre kvaliteten i midtbyen.

Dels skal fremtidsbillederne tiltrække investorer, dels skal de danne udgangspunkt for en tidlig dialog med de der ønsker at realisere konkrete erhvervs- eller boligprojekter i midtbyen.

Nyt bymidte samarbejde i Holstebro by

Projektet går ud på at undersøge, om der blandt detailhandlerne og ejendomsejerne samt kultur/turisme- og videns institutioner i byen er opbakning til at skabe en ny organisation, der sammen med kommunen, skal være med til at planlægge, finansiere og udvikle bymidten i Holstebro. 

Det er tanken at der parallelt med planerne om det nye Enghavecenter startes en proces med en ny organisering, således at de eksisterende detailhandlere oplever, at hele bymidten bliver styrket.

Med et nyt, centralt center og en ny bymidteorganisation der samler detailhandlerne, ejendomsejerne og kommunen, er det muligt at skabe en ekstraordinært attraktiv bymidte.

Formålet er at øge kundestrømmen, omsætningen og ejendomsværdien samt på længere sigt, at kunne tiltrække flere borgere, virksomheder og dermed skattekroner til kommunen. Vi bygger videre på erfaringen fra andre byer der viser, at en investering i bymidten er en investering der kommer mange gange tilbage – til alle involverede.

FORTÆTTE OG SAMLE BYLIVET OMKRING BYMIDTEN

Vi arbejder på at de mange funktioner som butikker, kultur, uddannelse og boliger skal styrkes. Flere mennesker skal bo, arbejde, handle, studere og bruge kultur – og fritidstilbud.

Samles tilbud og funktioner i midtbyen bliver bylivet tæt og aktivitetsrigt.  pdf Se opslag fra - "En sammenhængende by - fortætte og samle bylivet "

Byudviklingsområder

Byudviklingsområderne i Holstebro midtby skal styrke, dyrke og udvikle de eksisterende bykvaliteter og byens identitet. Der arbejdes med at skabe forskellige aktive byrum af høj kvalitet.

Efter Århusmodellen kan der arbejdes med, at indrette pladser på forskellig vis i skala 1:1, dels for at se hvad det kan tilføre byen med et nyt stort byrum, dels for at se hvordan trafikken kan ændres. Er der behov for biltrafik, gennemkørsel eller kan det løses på en anden måde?

Byudviklingsområderne og deres rummelighed kan ses her: Hostrups / Enghavecentret / Slagterigrunden / Hospitalsgrunden / Trekanten / Bebyggelse langs den indre ringvej / Nørreland.

Detailhandel

Enghavecentret og 20.000 m2 butiksareal er en stor udvidelse, men en nødvendighed i konkurrencen. Udfordringen er at få byen og centret til at beriger hinanden gensidigt. Centret skal gøre butiksudbuddet mere alsidigt og være med til at tiltrække kunder til de eksisterende butikker. Centret skal sikre at Holstebro bliver en af de detailhandelsbyer der lever i det lange perspektiv.

Rekreative områder

Der skal vedvarende arbejdes på at gøre bagsider til forsider ned mod åen. Der er stadig et stort uudnyttet potentiale bag Kvickly og Nordbrinken langs Slotsgade.

Adgangen til lystanlægget skal synliggøres og bringes tættere på midtbyen. Omdannelsen af sygehusgrunden giver nye muligheder ved Nygade.

En bypark bliver et integreret forløb igennem slagteriområdet.

Erhverv og uddannelse

Vi skal arbejde for at kontor- og serviceerhvervene finder det attraktivt at etablere sig i midtbyen. Flere arbejdspladser i midtbyen giver grobund for et større udbud af restauranter og spisesteder.

Via University College er med til at sikre at Holstebro er en attraktiv studieby. Et attraktivt studiemiljø med ungdomsaktiviteter skal forstærkes på sigt, ved også at trække dele af ungdomsuddannelserne ind til midtbyen.

NEDSÆTTE HASTIGHEDEN OG STYRKE ANKOMSTOPLEVELSEN

Vi vil udvikle et mere bymæssigt gadehieraki. Gaderne skal samle kvarterernes aktiviteter og være med til at definere byen.

Indfaldsvejene skal bearbejdes og udformes som velkomstalleer og den indre ringvej skal omdannes til en bygade, der samler bylivet i byens historiske centrum.

Flere funktioner skaber mere trafik som i første omgang løses ved etablering af flere p-pladser og et digitalt parkeringssystem.

På sigt skal der arbejdes med en prioritering af den lette trafik og den kollektive trafik således at biltrafikken ikke øges.

pdf Se opslag fra "En sammenhængende by - styrk ankomstoplevelsen"

SAMMENHÆNGENDE FODGÆNGER OG CYKELNETVÆRK

Der arbejdes med at styrke den overordnede struktur og skabe sammenhæng imellem bydelene. Byens parker og grønne områder skal indgå i et netværk med større tilgængelighed og sammenhæng til det åbne land.

Der arbejdes med en prioritering af den lette trafik, således at det bliver lettere at vælge cyklen eller gåturen til. Der skal sikres gode forbindelser fra boligområderne til midtbyen.

Der skal etableres rekreative oplevelsesstrøg, grønne rekreative ruter med aktiviteter og et Grønt Loop der kan sikre en rekreativ rute rundt om byen. Et netværk af ruter med forskellig identitet, der er med til at give byområderne identitet og karakter.

pdf Se opslag fra "En sammenhængende by - fodgænger og cykelnetværk"

STYRKE OVERGANGENE TIL MIDTBYEN

Centerringen skal fremstå som en bygade, der er sammenhængende med mange mødesteder og overgange eller hængsler.

Centerringen skal have et sammenhængende cykelnet system i begge sider og der skal mange steder være gode hængsler for gående og cyklende til områderne udenfor centerringen.

Nørreport overgangen er et godt eksempel på et hængsel, der forbinder city med stationen og busterminalen. Der skal arbejdes med nye hængsler til Sygehusgrunden ved Nygade, til Anlægget ved Danmarksgade, til museet ved Brogårdsvej, til Talentakademiet ved Sønderbrogade.

Hængslerne skal designes i forhold til de grønne rekreative ruter, de forbinder til - stærke hængsler der forbinder det kommercielle centrum med de omkringliggende kvarterer.

pdf Se opslag fra "En sammenhængende by - overgange til midtbyen"

I kommuneplanen vil vi ændre

I midtbyen skal udpeges områder hvor rammerne giver mulighed for at der kan fortættes og omdannes.

Andre handlinger
Udvikling af projekter på bolig-, butiks-, erhvervs- og kulturfronten, der giver nordvestjyderne nye måder at bo, handle og arbejde på.

Udvikling af byboligtyper der gør det attraktivt for alle aldersgrupper og familietyper at bosætte sig i midtbyen. I samarbejde mellem alle aktører på boligmarkedet skal vi finde frem til byboligen i den tætte by med alle parcelhusets fordele.

Byboliger der udfordrer parcelhuset vil give en bredere og mere varieret befolkningssammensætning i midtbyen.

Hvad har vi gjort?

Midtbyen udgør foruden den centrale del af byen, indenfor centerringen, også de områder der grænser op til centerringen. Flere af områderne ændrer karakter, ofte fra erhvervsområder til områder med mere blandede funktioner hvor erhverv, boliger og offentlige institutioner spiller sammen. Områderne der er på forskellige omdannelses- og udviklingsstadier er Hostrup området, Slagterigrunden, Stationsvej, Sygehusområdet, Nørreland og der kommer flere til.

Hvad sker der?

Der arbejdes konstant med forbedringer af midtbyen: Gågadesystemet og pladserne er blevet renoveret. Storå er blevet gjort tilgængelig på flere strækninger, men potentialet er langt fra udnyttet.

Projekter på vej

I Hostrup området er Midt- og Vestjyllands politihovedkvarter og sundhedscentret under opførsel. Byggeri der tilsammen udgør 25.000 etagekvadratmeter. I forvejen er Gråkjær Arena og et par domicilbyggerier etableret. Der er yderligere plads til en række kontorbyggerier i området.
I Cityområdet arbejdes der på at etablere Enghavecentret som foruden de supplerende butikker også kommer til at indeholde biograf, restauranter, boliger og kontorerhverv. Cityplanen giver mulighed for fortætning i en række områder.
I Stationsvejs området er etableret en retsbygning og en ny busterminal og der er yderligere plads til boliger og erhverv.
Vest for City er etableret et domicilbyggeri og Dansk Talentakademi arbejder på at opføre et nyt talentakademi med undervisnings- og aktivitetsafsnit samt kollegieboliger. I den nordlige del af midtbyen planlægges der udvikling af Slagterigrunden, hvor der lægges op til en udvidelse af Via University College kombineret med ungdomsboliger, boliger og liberale erhverv. Der arbejdes også på at etablere et forsknings- og formidlingscenter for kunst, arkitektur og filosofi. I de bevarede industribygninger tænkes kultur og kreative erhverv ind. Boliger og byerhverv bliver en mulighed i den sydlige del af området.

Udfordringer

Der er mange projekter i gang, og der skal fortløbende være projekter i gang hvis vi skal bevare en levende og dynamisk by. Det skal sikres at der konstant kommer nye funktioner til – flest mulige funktioner sikrer en levende midtby.

Hvis Holstebro by fortsat skal være blandt de bedste og smukkeste handelsbyer skal der konstant være fornyelse på vej for at bevare det gode brand som Midt- og Vestjyllands førende handelsby. I konkurrencen med Herning og Viborg er det vigtigt at vi prioriterer og fastholder en positiv udvikling af midtbyen.

Institut for Centerplanlægning (ICP) forudser at 50 % af udvalgsvarehandelen i 2025 vil foregå på nettet og kun 28 danske byer overlever som detailhandelsbyer. Udviklingsplanlægningen skal sikre at Holstebro by er en af fremtidens 28 detailhandelsbyer.

Ved nedlæggelsen af sygehuset forsvinder en lang række arbejdspladser fra midtbyen. Ved byomdannelsen skal sikres flere service- og kontorerhverv til erstatning for de arbejdspladser der forsvinder. Gennem en lang årerække er denne type arbejdspladser blevet placeret i Nupark. Der kan ikke satses begge steder og midtbyen skal også være attraktiv for den type erhverv.

 

Store Torv

Store Torv

 

Fortæt og saml

Den tætte by, der samler mennesker og aktiviteter

Strategi

Fortætte og samle bylivet omkring midtbyen

pdf Se opslag fra - "En sammenhængende by"

Nedsæt hast

Bygader og velkomstalléer med gode fodgængerforhold.

Strategi

Nedsætte hastigheden og styrke ankomstoplevelsen

pdf Se opslag fra "En sammenhængende by"

Sammenh fod

Sammenhængende grøn og rekreativ struktur.

Strategi

Lave et sammenhængende fodgænger- og cykelnetværk

pdf Se opslag fra "En sammenhængende by"

Styrk overg

Helstøbt bymidte, der samler alle boligområder.

Strategi

Styrke overgangene til midtbyen

pdf Se opslag fra "En sammenhængende by"

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed