Du er her: Forside Kommuneplanstrategi 2015 Kommuneplanstrategi 2015 Landskab og natur - bevaring og udvikling

Landskab og natur - bevaring og udvikling

Sommerhuse i klitten

Holstebro Kommune har en bred vifte af forskellige typer landskab og natur i det område, der strækker sig fra Vesterhavet og til Karup Å. Kystlandskaber, hede- og plantageområder, ådale, de mange lavvandede områder, dødislandskaberne ved Flynder Sø og Stubbergård Sø. Flere af landskaberne og naturområderne er værdifulde – ikke bare kommunalt, men også i international målestok.

Mål for landskab og natur

  • Landskaberne i Holstebro Kommune skal fortsat være mangfoldige. Landskaberne skal beskyttes som en del af kommunens identitet og være et positivt fremtidsbillede
  • Landskaberne skal gøres tilgængelige og skal kunne benyttes af alle. De særligt karakteristiske og oplevelsesrige landskaber skal bevares til gavn for borgere og nye bosættere
  • De steder i kommunen, hvor særligt store og uforstyrrede landskaber er intakte, skal det prioriteres at de forbliver uforstyrrede af byggeri og tekniske anlæg, da disse områder stadigt bliver sjældnere
  • Holstebro Kommune har en mangfoldig natur med masser af plads – både til mennesker og til store dyr som krondyr og bæver, laks og odder. Disse naturværdier skal udvikles dels som et middel til tiltrækning og fastholdelse af nye borgere, og dels af hensyn til borgernes livskvalitet
  • Naturpolitikkens vision er at sikre hele den biologiske mangfoldighed, også de små og sjældne dyr og planter. Det kræver et godt vandmiljø, naturnære skove, lysåbne enge og heder, bekæmpelse af invasive arter og dermed en fortsat aktiv naturforvaltning fra kommunens side

Strategi - vi arbejder med

Gennem landskabsplanlægningen udpeges de smukke og oplevelsesrige landskaber og der udstikkes de nødvendige retningslinier, der sikrer at udviklingen kan se i harmoni med landskabsområderne.

Ved administration af landbrugstilladelser, landzonetilladelser eller planlægning for fremtidige ændringer i landskabet, sker det med baggrund i landskabsplanlægningen, således at de særlige karakteristika og værdier ikke ødelægges.

Administration i forhold til jordbruget skal sikre, at der også i fremtiden gives mulighed for arbejdspladser og bosætning mv. i landdistrikterne, og at der fortsat er et bæredygtigt jordbrug, som kan bidrage til bevaring af det åbne lands natur- og landskabsværdier.

Der arbejdes vedvarende med at formidle og markedsføre de særlige landskabs- og naturværdier Holstebro Kommune rummer og at gøre dem tilgængelige for borgere og turister.

Der arbejdes på etablering af et stort moderne naturcenter ved Tvis Mølle og Byrådet støtter arbejdet med etableringen af Geopark Vestjylland. Med baggrund i landskabsplanen skal der sættes fokus på formidling af landskabsværdierne og den viden, der er kortlagt i landskabsanalysen skal gøres tilgængelig for alle. Gennem etablering af Tvis Mølle Naturcenter får landskabet og naturen et nyt kommunalt fyrtårn, der i samarbejde med projekter som Geopark Vestjylland skal være borgernes indgang til viden om emnerne.

I kommuneplanen vil vi ændre

Byrådet vil ændre kommuneplanen, så planlægning og administration i det åbne land sker med udgangspunkt i arealudpegninger foretaget på baggrund af landskabskaraktermetodens kortlægninger, landskabsanalyser og anbefalinger.

I kommuneplanen vil der blive opstillet mere præcise mål for formidlingen og markedsføringen af naturværdierne.

Kommuneplan 2013 rummer kvalitetsmålsætninger (A-, B- og C-målsætninger) for de tørre naturområder samt en planlægning for nye naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Planlægningen svarer til en vis grad til kravene for det Grønne Danmarkskort, men der vil blive foretaget en revision af målsætninger og udpegninger.

Hvad sker der

Holstebro Kommune har en bred vifte af forskellige typer landskab i det område, der strækker sig fra Vesterhavet og til Karup Å. Kystlandskaber, hede- og plantageområder, ådale, de mange lavvandede områder, dødislandskaberne ved Flynder Sø og Stubbergård Sø. Flere af landskaberne er værdifulde – ikke bare kommunalt, men også i international målestok. Landskaberne vil vi fremme til gavn for kommunens borgere og i harmoni med den fremtidige udvikling. Holstebro Kommune har også et både nationalt og globalt ansvar for at passe på landskaberne og sikre, at de kan opleves nu og fremover.

Landskabets geologi og kulturhistoriske elementer fortæller historien om tidligere tider og landets udvikling. Det ses i markerne størrelse og form, skovenes trætyper og alder, bakkelandskaber, kystlandskaber, ådale og ikke mindst gravhøje, herregårde, husmandssteder, kirker og landsbyer. Og i naturen med en mangfoldighed af planter og dyr, der i høj grad er knyttet til enge, moser, overdrev, skove, vandhuller og vandløb.

Landskabet danner det fysiske grundlag for naturen og for menneskers rekreation, produktion og bosætning. Det er vigtigt, at kommunens udvikling sker i harmoni med og med respekt for de landskabelige karakteristika. Ligeså skal en styrket formidling af hvordan landskabet er skabt og formet forankre et fremtidigt ønske om at sikre kommunens særegne landskabstyper hos de næste generationer.

Natur

Grundlaget for Holstebro Kommunes arbejde med naturen er byrådets ”Naturpolitik 2011”, som opstiller en række mål for arbejdet. Disse mål er indarbejdet i Kommuneplan 2013. For de kommunalt ejede skove er den overordnede målsætning, at skovdriften skal omlægges til naturnær skovdrift. Andelen af hjemmehørende træarter skal øges, der skal udlægges større arealer med urørt skov, der skal være mere dødt ved og mere lys i skovene mv. Arbejdet i kommunens skove har gennem de sidste 4 år været præget af disse mål, men omlægning af skovene er en proces, der tager årtier. Naturpolitikkens mål om at der etableres flere bynære skove og mere bynær natur er kun i begrænset omfang blevet indfriet.

I den tørre natur har naturpolitikken i de forløbne 4 år sat rammerne for mange naturpleje- og naturgenopretningstiltag. Herudover har arbejdet været præget af realiseringen af kommunens Natura 2000-handleplaner i kommunens ni Natura 2000-områder. Blandt de gennemførte tiltag kan nævnes bekæmpelse af Rynket Rose i Husby Klit og græsningsprojekter ved Idom Å, Flyndersø og Karup Å.

I vandløb, søer og fjorde har kommunen dels arbejdet med gennemførelsen af de statslige vandplaner og dels gennemført en række øvrige projekter med baggrund i naturpolitikken og i partnerskab med bl.a. sportsfiskerne. Der er således sket restaurering af en række små og store vandløb, der er etableret våde enge bl.a. ved Vemb og snart ved Felsted kog, og der er udført forsøg med udplantning af vandplanter i Nissum Fjord.

Som et led i naturformidlingen har kommunen igangsat en proces, der med betydelig borgerinddragelse skal føre frem til et stort, moderne naturlaboratorium ved Tvis Mølle.

 

Hvad har vi gjort

I Kommuneplan 2013 beskrives landskabsinteresserne under temaet ’Det åbne land’ og der er bl.a. udpeget bevaringsværdige landskaber, værdifulde kulturmiljøer, særligt værdifulde landbrugsområder m.v. Disse udpegede områder er administrations- og planlægningsgrundlag i forbindelse med planlægning for nye byudviklingsområder, skovrejsning, vindmølleplanlægning, lokalisering af store landbrug, administration af landbrugsager, landzoneadministration og meget mere. Udpegningen af de bevaringsværdige landskabsområder m.v. i kommuneplanen bygger overvejende på ”gamle” udpegninger i daværende Ringkøbing Amts Regionplan 2005. Disse udpegninger er malet med en ”bred pensel” og der er behov for en langt mere gennemarbejdet landskabsanalyse med efterfølgende arealudpegninger i kommuneplanen.

Holstebro Kommune påbegyndte i 2014 en landskabsanalyse ud fra den såkaldte landskabskaraktermetode. Ved denne metode sker kortlægning og analyse af områderne dels på baggrund af landskabets naturgrundlag (terræn, jordtype etc.) dels dets kulturgrundlag (byggeri, skov, landbrug etc.) og endelig dets rumlige og visuelle fremtoning. Områderne beskrives og vurderes på baggrund af landskabskarakterens styrke, særlige visuelle oplevelsesmuligheder, tilstand og sårbarhed med henblik på at sætte strategiske og handlingsorienterede mål for dem.

Resultatet anvendes til gennem arealudpegninger i kommuneplanen at sikre de landskabelige bevaringsværdier, herunder større sammenhængende områder på tværs af kommunegrænser samt hvordan landskaberne kan beskyttes.

Udfordringer

Landbrugets udvikling i retning af virksomheder med meget store bygningsvolumener med stor synlighed i det åbne land har gennem mange år været med til at udfordre landskabsværdierne. Udlæg af nye vindmølleområder er en udfordring, idet møllerne i dag har en højde på op til 150 meter og er synlige i store landskabsområder. Ved planlægning og etablering af store dominerende anlægstyper i det åbne land er det væsentligt, at kunne beskrive landskabspåvirkningen med baggrund i landskabsplanlægningen og placere anlæggene i samspil med landskabet.

Natur

Ifølge ”Naturplan Danmark” fra 2014 skal der udarbejdes et Grønt Danmarkskort. Med kortet skal der skabes større og bedre naturområder, der hænger bedre sammen, så vilde dyr og planter i højere grad kan sprede sig i landskabet. Kommunerne får opgaven med at udpege det Grønne Danmarkskort i forbindelse med Kommuneplan 2017.

§3-beskyttelsen af kommunens vandløb bør undersøges og måske opdateres, og der skal udarbejdes nye regulativer for en række vandløb. Ved udarbejdelse af nye regulativer vil hensynet til vandafledningsinteresserne stadig have stor vægt.

Køer smal

 


 

Vandk Tvismøllevej

Vandkraftsøen ved Tvis Møllevej

Afmærkede stier

Afmærkede natur- og landskabsstier

Landbrug i landsk

Landbrug i landskabet

Landskab og byen

Landskab og by i samspil

Klitterne ved Bjerghuse

Klitterne ved Bjerghuse

Lyng i klitten

Lyngen på klitheden

Køer

Ved Nissum Fjord

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed