Du er her: Forside Kommuneplanstrategi 2015 Kommuneplanstrategi 2015 Uddannelses- og kulturbyen - Holstebro

Uddannelses- og kulturbyen - Holstebro

Vi arbejder med at skabe samspil mellem kulturliv, uddannelse og erhvervsudvikling. Der skal være fokus på uddannelser rettet mod produktion, det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Holstebro skal fremstå med flere muligheder for videregående uddannelser og efteruddannelse.

Uddannelserne skal have øje for den grønne omstilling inden for energi- og miljøområdet hvor der er yderligere vækstmuligheder for områdets virksomheder.

Mål

  • Kulturbyen Holstebro skal også være kendt som en regional uddannelsesby og fremstå som en ’klog’ by med en anderledes tilgang til uddannelse, læring og tilegnelse af viden
  • Holstebro er en attraktiv uddannelsesby med en bred palette af både velkendte uddannelser, men også anderledes læringsmiljøer og uddannelser for unge og voksne
  • Der er høj kvalitet i uddannelserne og et godt studiemiljø, hvor der er fokus på både det faglige niveau og de sociale rammer
  • Holstebro indgår i en sammenhængende regional dækning af uddannelser til offentlige og private virksomheder i Midt- og Vestjylland
  • Alle unge mellem 18 og 30 år skal gennemføre en kompetencegivende uddannelse 
  • Det er nemt at pendle og attraktivt for studerende at bosætte sig i Holstebro

 

Strategi - Vi arbejder med

Vi arbejder med at skabe samspil mellem kulturliv, uddannelse og erhvervsudvikling. Holstebros profil som uddannelsesby skal suppleres med nye uddannelser der har andet fokus, men samme høje kvalitet som velfærdsuddannelser til den offentlige sektor.

Der skal mere fokus på uddannelser rettet mod produktion og det private erhvervsliv. Her skal Holstebro fremstå med flere muligheder for videregående uddannelser og efteruddannelse. Nye tiltag på uddannelsesområdet skal kobles til nuværende og potentielle styrkepositioner i områdets erhvervsstruktur.

Eksempler på dette er grøn omstilling inden for energi- og miljøområdet som nye vækstmuligheder for områdets virksomheder. Virksomheder, undervisere og studerende kan bringes sammen i projekter og praktikforløb mv.

Der skal etableres udviklings- og læringsmiljøer, der er målrettet produktions- og servicevirksomheder. Og der skal være fokus på internationalisering i uddannelserne efter folkeskolen.

Der skal samarbejdes med andre uddannelsesbyer, og arbejdes med muligheder for at have Holstebro ’ambassadører’ i andre byer. Det er studerende med relationer til Holstebro, som kan udbrede kendskabet til hjembyen og som selv er i målgruppen for praktik- og senere jobrekruttering i Holstebro.

Der skal ligeledes arbejdes med at skabe et godt og attraktivt ungdomsmiljø i byen. Det omfatter unikke mødesteder, aktiviteter, byliv og boliger til unge under uddannelse. Uddannelsesbyen Holstebro skal brandes mere, og herunder især byens alternative muligheder for uddannelse eksempelvis ved Dansk Talentakademi.

De forskellige campusmiljøer og samarbejdet på tværs mellem uddannelserne i Holstebro skal fortsat styrkes og bidrage til byens og områdets udvikling. Det skal ske gennem dialog og partnerskaber mellem uddannelsesinstitutionerne, kommunen og andre interessenter.

Helt aktuelt er der fokus på campus for talentakademiet i midtbyen og campus for VIAUC i tilknytning til Slagterigrunden og det kommende sundhedscenter ved Hostrups. Campus for ungdomsuddannelserne ved Døesvej skal de kommende år have opmærksomhed i byens udvikling, og herunder især fokus på at flere unge tager en erhvervsuddannelse.

Bedre balance på arbejdsmarkedet

Det er en vigtig opgave for jobcentret at bidrage til en bedre balance på arbejdsmarkedet. Opgaven er at imødekomme efterspørgslen på faguddannede og højtuddannet arbejdskraft samt at få de nye flygtningegrupper og de aktivitetsparate i job.

Hvad sker der

Holstebro har en bred vifte af erhvervs- og ungdomsuddannelser, korte og videregående uddannelser samt muligheder for efteruddannelse. Der er i dag over 10.000 studerende i Holstebro, og der er god søgning til de fleste uddannelser i byen.

Talentudvikling

Talentudvikling, uddannelse og kultur er et særligt kendetegn og for Holstebro. Kommunen er pioner her og har gennem er årrække konsolideret sin position som Danmarks førende center inden for kunstnerisk talentudvikling, nogle retninger med global tiltrækning.

Ved Dansk Talentakademi i Holstebro kan unge tage en uddannelse inden for musik, kunst og design, dans, musical og teater samt forfatterlinjen samtidig med, at de går på en af de mange ungdomsuddannelser i byen. Talentuddannelserne er 3-årige og fungerer i samspil med byens kulturinstitutioner.

I 2017 når campus for Dansk Talentakademi står færdigt i midtbyen, kan de 150 elever tage 1820 nye kvadratmeter kollegieboliger, fællesområder og undervisningsfaciliteter i brug. Det nye campus styrker kommunen og områdets kulturelle vækstlag, og den centrale placering indgår som en naturlig del af bylivet.

Center for træning og læring

I den nordlige del af midtbyen ved Gl. Struervej har kommunen og VIA University College etableret et nyt center for træning og læring, som er et samarbejde mellem kommunal praksis og uddannelserne ved VIAUC Campus Holstebro.

Der samarbejdes med virksomheder om udvikling og afprøvning af hjælpemidler. Det er tanken at hjælpemidlerne skal blive et forbrugsgode som borgerne anskaffer sig efter behov.

Der er indgået samarbejdsaftaler, som fremadrettet understøtter udvikling af uddannelse og velfærd i Holstebro Kommune. Endvidere er der indgået en samarbejdsaftale med Social- og Sundhedsskolen i Herning om, at alle skolens uddannelser udbydes af afdelingen ved Uddannelsescenter Holstebro (UCH) på Døesvej.

Særlig indsats for unge

Langt hovedparten af de unge i Holstebro kommune får en kompetencegivende uddannelse.

Der er imidlertid en gruppe af unge mellem 18 og 30 år som ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse, og som er på uddannelseshjælp. Målet er at gruppen skal være mindre i de kommende år ved målrettede indsatser både i folkeskolen og i overgange mellem skole, uddannelse og beskæftigelse.

Flere unge skal gennemføre en uddannelse, fordi arbejdsmarkedets krav til faglige og personlige kvalifikationer er stigende, og fordi behovet for flere unge med erhvervsuddannelser stiger som følge af at arbejdsstyrken falder.

En relativ stor andel af de unge har behov for forberedende indsatser inden uddannelse eller for at opnå et ordinært job.

Det gode samarbejde der er etableret mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunen om at sikre unge job/uddannelse skal videreudbygges i de kommende år, som gensidigt forpligtende partnerskaber med fælles mål og indsatser, der understøtter den unges plan om job/uddannelse. Desuden er mere fleksible uddannelser med nye læringsrum og metoder på dagsordenen.

De unge der er længst væk fra ordinær uddannelse eller job – f.eks. unge med problemstillinger inden for psykiatri, autisme, handicap, hjerneskade og misbrug – har behov for et særligt fokus. Ved at kombinere de bedste metoder fra social-, handicap, psykiatri, sundheds og beskæftigelsesområdet vil flere kunne opnå beskæftigelse.

Studiebyen Holstebro

Portalen Studieby Holstebro på http://www.studiebyholstebro.dk og Facebook fungerer som inspiration ved valg af uddannelse. Her får man overblik over uddannelserne i Holstebro og indblik i, hvordan studielivet fungerer i byen.

Gennem de fire studieambassadører, som redigerer sitet og er i gang med en uddannelse i Holstebro, er der mulighed for at se byen med en studerendes øjne. Der opdateres løbende om studierelevante emner, billeder fra studiestederne og arrangementer i byen.

Endelig er der er etableret en ny busterminal for den regionale busstrafik i sammenhæng med banegården i Holstebro. Der arbejdes med etablering af bedre cykelforbindelser i området i forbindelse med omlægning af vejnettet ved Hostrups.

Hvad har vi gjort

Allerede nu foregår der et samarbejde mellem de forskellige campusmiljøer på tværs af uddannelserne i Holstebro.

Uddannelsesrådet for Holstebro Kommune er netværk for samarbejdet mellem nøgleaktørerne omkring udvikling af Holstebros brand og profil som en attraktiv regional uddannelsesby i Midt- og Vestjylland.

Der afholdes dialogmøder mellem de enkelte uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommunen om behov for nye uddannelser og tiltag, som styrker områdets vækst og erhvervsudvikling.

Udfordringer

Såvel arbejdstyrken som beskæftigelsen er faldet i det vestjyske område de senere år. Fremadrettet skal det vestjyske arbejdsmarked derfor tackle den dobbelte udfordring det er at øge såvel beskæftigelse som arbejdsstyrke.

De mange nye flygtninge og familiesammenførte der bliver bosat i kommunen henleder en særlig opmærksomhed på denne målgruppe i forhold til at udvide arbejdsstyrken. Det er helt afgørende at flygtninge kommer i job.

Arbejdsløsheden er forholdsvist lav i Holstebro Kommune dog med et stigende antal ikke jobparate ledige.

Der er aktuelt brancher hvor det er svært at sikre faguddannet arbejdskraft til de lokale virksomheder bl.a. metalindustri og dele af produktionsvirksomhederne. Der efterlyses højtuddannede bl.a. ingeniører og uddannede med IT specialkompetencer.

Samtidigt er der vækst i antallet af ledige aktivitetsparate, der har svært ved at opnå ordinære job.

 

 

 

 

 

Uddannelses

Studieby Holstebro - se portalen her

VIA Holstebro

VIA Holstebro - uddannelsestilbud

VIA indgang fra Struervej

VIA indgang fra Struervej

 

Arena

Gråkjær Arena

Auditorium

VIA auditoriet

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed