01.C.19 - Enghaven


Bestemmelser

Plannummer
01.C.19

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Centerformål

Anvendelse specifik
Bycenter

Bebyggelsesprocent
200

Etageantal
15

Bygningshøjde
63

Anvendelse
Centerformål. Bycenterområde dog ingen engrosvirksomhed, liberale erhverv (kontor, pengeinstitut, klinik, forsikringsselskab og lignende) og boliger i facadebebyggelsens stueetage langs Nørregade og Enghaven.

Butiksforsyning
Dagligvarer: højst 3.500 m2 bruttoetageareal pr. butik. Udvalgsvarer må højst være på 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed

Parkeringspladser
Parkeringspladser: Til biler skal der udlægges
minimum 1 parkeringsplads pr. 25 m² bruttoetageareal til dagligvarehandel.

minimum 1 parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal til udvalgsvarehandel, kontorer, klinikker og lignende.

minimum 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til funktioner som cafe, restauration og lignende.
minimum 1 parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal til biograf og lignende.

minimum 1 parkeringsplads pr. 100 m² bruttoetageareal til fitnesscenter og lignende.

minimum 1½ parkeringsplads pr. bolig

minimum 1/3 parkeringsplads pr. bolig til ældre-, kollegie- og ungdomsboliger under 50 m².

Fælles gangarealer, som har karakter af ”gader” som i den øvrige del af byen, medregnes ikke i bruttoetagearealet.

Cykler: mindst 1 pr. 100 m² bruttoetageareal butikker (udvalgsvarer/ dagligvarer). til kunder. Derudover skal der etableres det nødvendige antal cykelparkeringspladser til ansatte, dog minimum 1 pr. butik/ virksomhed og lignende.

Bevaringsværdier
Nørregade 12 udtages som bevaringsværdig.

Lokalplan/byplanvedtægt
Byplanvedtægt nr. 1 samt lokalplan nr. 262 og 1083

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 200 % for rammeområdet som helhed.

Etageantal: 15, dog højst 3 ud mod Nørregade

Bygningshøjde: 63 meter, ud mod Nørregade højst 13 meter

Andet
Notat om parkering:
Fælles gangarealer, der har karakter af gader som i den øvrige del af byen tæller ikke med i parkeringskravet. Cafeer i gangarealerne medregnes dog i parkeringsarealerne.

Status

Forslag

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed