02.B.28 - Boliger i Tingagerparken, Mejdal


Bestemmelser

Plannummer
02.B.28

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Boligformål

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Bebyggelsesprocent
40

Etageantal
2

Bygningshøjde
10

Anvendelse
Boligformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse. Ny bebyg gelse skal tilpasses den eksisterende struktur i området.
Tæt-lav bebyggelse kan indpasses i et eksisterende boligområde, såfremt bebyggelsens proportioner og struktur tilpasses områdets karakter

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed.

Parkeringspladser
Åben-lav: mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav: mindst 2 pr. bolig.
Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig.
Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2:
mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering.
Cykler: mindst 1 pr. bolig, udtaget ældreboliger hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 414 og 1105

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Åben-lav: højst 30 %. Tæt-lav: højst 40 %.

Etager: Højst 2 + tagstue.

Bygningshøjde: Højst 10 meter.

Status

Forslag

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed