02.B.31 - Boligområde ved Alstrup


Bestemmelser

Plannummer
02.B.31

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Boligformål

Bebyggelsesprocent
50

Etageantal
4.0

Bygningshøjde
12.0

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Åben-lav bebyggelse, tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende struktur i området.
Tæt-lav bebyggelse kan indpasses i et eksisterende boligområde, såfremt bebyggelsens proportioner og struktur tilpasses områdets karakter.
Der kan etableres daginstitutioner.
Ved lokalplanlægning skal ny boligbebyggelse og daginstitutioner placeres minimum 100 meter fra eksisterende højspændingsanlæg
(400kV luftledning), der er placeret vest for rammeområdets afgrænsning.

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed.

Parkeringspladser
Åben-lav: mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav: mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig.

Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering.

Cykler: mindst 1 pr. bolig, udtaget ældreboliger hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig.

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1115.

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Åben-lav: højst 30 %. Tæt-lav: højst 40 %. Etageboliger: højst 50 %.

Etager: Åben-lav: højst 2. Tæt-lav: højst 2. Etageboæliger: højst 4.

Bygningshøjde: Åben-lav: højst 8,5 meter. Tæt-lav: højst 8,5 meter. Etage: højst 12 meter.

Status

Forslag

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed