02.F.31 - Boligområde ved Tingagervej til Kommuneplan 2013. Boligområde ved Tingagervej


Bestemmelser

Plannummer
02.F.31

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Park og naturområde. Der kan opføres spredt beliggende punkthuse i op til 3 etager højde. Punkthuse skal være omgivet af offentlige grønne arealer der sikrer frit passage mellem bebyggelsen ind i nærliggende naturområde.
Sokel areal må højst være 150m2. Der er ikke tilladt private haver og terasser udenfor sokellinje og arealerne mellem bebyggelsen. Ved fremtidigt byggeri i området skal områdets landskabelig træk tænkes ind i planen.

Parkeringspladser
Mindst 1 parkeringsplads pr bolig

Notat om zoneforhold
Overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent 40 som samlet etageareal

Etager: Højst 3.

Bygningshøjde: Højst 12 meter.

Miljø
Beskyttelse af grundvand:
Der bør være fokus på at sikre fortsat grundvandsdannelse ved planlægningen af området. Dette kan ske ved regulering af befæstelsesgraden, samt ved at sikre muligheder for nedsivning af overfladevand.
I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet.

Tiltagskrav
Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel.
Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand
og kloak.
Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret og som minimum afstemmes med behovet for grundvandsdannelse, jf. overudnyttelse af grundvandsressourcen i vandplanen.
Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.
Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Indskrives i Spildevandsplanen.

Status

Forslag

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed