02.F.32 - Boligområde ved Tingagervej til Kommuneplan 2013. Boligområde ved Tingagervej


Bestemmelser

Plannummer
02.F.32

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Park og naturområde. Der kan opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets anvendelse. Der må højst opføres 150 m2 klubhuse eller lignende. Der må højst opføres 100 m2 sheltere, overdækkede opholdsarealer eller lignende.

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 342

Notat om bebyggelsesprocent
Etager: Højst 1.

Bygningshøjde: Højst 6 meter.

Miljø
Beskyttelse af grundvand:
Tiltagskrav
Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel.
Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og
kloak.
Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret og som minimum afstemmes med behovet for grundvandsdannelse, jf. overudnyttelse af grundvandsressourcen i vandplanen.
Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.
Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Indskrives i Spildevandsplanen.
Arealet er udlagt som en grøn kile mellem Mejdal og Tvis med mulighed for skovrejsning, og skal samtidig ses som et grundvandsbeskyttende tiltag for NFI området.
Udover tiltagskravene, skal det sikres, at den beplantning, der ske både i form af skov og ved åbne arealer, har grundvandsbeskyttende karakter. Dette krav skal også medtages i kommende lokalplaner.

Status

Forslag

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed