25.B.01 - Boliger ved Lilleåvej m.v.


Bestemmelser

Plannummer
25.B.01

Område
Råsted

Anvendelse generelt
Boligformål

Anvendelse specifik
Boligområde

Bebyggelsesprocent
40

Etageantal
2.0

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Boligformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses
den eksisterende struktur i området. Tæt-lav bebyggelse kan indpasses i et eksisterende boligområde, såfremt bebyggelsens proportioner og struktur tilpasses områdets karakter.

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed.

Parkeringspladser
Åben-lav: Mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav: mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig.
Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2
: Mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering.

Cykler: Mindst 1 pr. bolig, udtaget ældreboliger hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig.

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 233

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Åben-lav: Højst 30. Tæt-lav: Højst 40.

Etager: Højst 2.

Bygningshøjde: Højst 8,5 meter.

Andet
Ubebyggede arealer nærmere Ringkøbingvej end 100 m må ikke udstykkes til boligbebyggelse, men skal til afstandsdæmpning af trafik- og vindmøllestøj forbeholdes beplantning, evt. jordvold omsluttet af beplantning, eller til anden ikke-støjfølsom, boligorienteret fælles anvendelse inkluderende eksempelvis solcellepaneler eller solvarmepaneler
for boligområdet med respekt for vejbyggelinjen (25 m fra vejmidte).

Grundstørrelse
Grundstørrelse: Mindst 2000 m2.

Status

Forslag

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed