01.C.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
01.C.01

Område
Holstebro City

Anvendelse generelt
Centerformål

Bebyggelsesprocent
170

Etageantal
4

Bygningshøjde
13

Anvendelse
Centerformål. Bycenterområde

Butiksforsyning
Dagligvarer: højst 3.500 m2 bruttoetageareal pr. butik. Udvalgsvarer: højst 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed

Parkeringspladser
For erhverv og offentlige formål: Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal. For butikker: Biler: mindst 1 pr. 30 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. butik. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2. For boliger: Åben-lav (biler): mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav (biler): mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig. Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering. Cykler: mindst 1 pr. bolig, undtaget ældreboliger hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig

Bevaringsværdier
Toftegade 1. Sønderlandsgade 46 er fredet

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 241, 262, 268, 307 og 1049

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 170 %.
Etager: Højst 2½, dog mindst 3 og højst 4 langs Sønderbrogade, Helgolandsgade mellem Sønderbrogade og Ved Hallen samt langs p-pladsen Sønderhaven.
Bygningshøjde: Ved 2½ etager: højst 11 meter. Ved 3, 3½ og 4 etager: højst 13 meter

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed