01.C.04 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
01.C.04

Område
Holstebro City

Anvendelse generelt
Centerformål

Bebyggelsesprocent
90

Etageantal
2.5

Bygningshøjde
11

Anvendelse
Centerformål. Bycenterområde, dog ingen boliger i facadebebyggelsens stueetage langs Sønderlandsgade, 7A, 7B, 7C, 9, 11, 13, 15, 17, 19 og 21 og Den Røde Plads 1, 3, 5, 7, 9, 11 og 13

Butiksforsyning
Dagligvarer: højst 3.500 m2 bruttoetageareal pr. butik. Udvalgsvarer: højst 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed

Parkeringspladser
For erhverv og offentlige formål: Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal. For butikker: Biler: mindst 1 pr. 30 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. butik. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2. For boliger: Åben-lav (biler): mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav (biler): mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig. Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering. Cykler: mindst 1 pr. bolig, undtaget ældreboliger hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig

Bevaringsværdier
Sønderlandsgade 7A, 7B, 9, 11 og 21

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 262, 265 og 307

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 90 %.
Etager: Højst 2½, dog skal bebyggelse langs Sønderlandsgade opføres i 2½.
Bygningshøjde: Højst 11 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed