01.C.06 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
01.C.06

Område
Holstebro City

Anvendelse generelt
Centerformål

Bebyggelsesprocent
200

Etageantal
5

Bygningshøjde
20

Anvendelse
Centerformål. Bycenterområde, dog ingen engrosvirksomhed, liberale erhverv (kontor, pengeinstitut, klinik, forsikringsselskab og lignende) og boliger i facadebebyggelsens stueetage langs Brotorvet 2A og 4, Grønsgade 2, 4, 6, 8, 10 og 12, Store Torv 6 og 8 samt Vestergade 1, 3, 5, og 7

Butiksforsyning
Dagligvarer: højst 3.500 m2 bruttoetageareal pr. butik. Udvalgsvarer: højst 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Den nuværende struktur mod nord og øst skal fastholdes. Mod syd og vest kan strukturen opstrammes. Bygningernes facader mod syd og Storå skal fremstå som forsider og ved at placere f.eks. butikker, caféer, restauranter og lignende publikumsorienterede funktioner i stueetagen kan der opstå et byliv langs åen.

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed

Parkeringspladser
For erhverv og offentlige formål: Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal. For butikker: Biler: mindst 1 pr. 30 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. butik. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2. For boliger: Åben-lav (biler): mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav (biler): mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig. Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering. Cykler: mindst 1 pr. bolig, undtaget ældreboliger hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig

Bevaringsværdier
Grønsgade 2, 6 og 8, Store Torv 6 samt Brotorvet 2A

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Byplanvedtægt nr. 38 samt lokalplan nr. 172, 262, 351 og 1026

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 200 %.
Etager: Højst 5.
Bygningshøjde: Højst 20 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed