01.C.18 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
01.C.18

Område
Holstebro City

Anvendelse generelt
Centerformål

Bebyggelsesprocent
40

Etageantal
4

Bygningshøjde
14

Anvendelse
Centerformål. Bycenterområde, dog ingen engrosvirksomhed i facadebebyggelsens stueetage langs Danmarkagade 10-18.

Butiksforsyning
Dagligvarer: højst 3.500 m2 bruttoetageareal pr. butik. Udvalgsvarer: højst 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Der skal tilstræbes en opstramning af Enghaven og hjørnet ved Danmarksgade/Enghavevej med bebyggelse.

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed.

Parkeringspladser
For erhverv og offentlige formål: Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal. For butikker: Biler: mindst 1 pr. 30 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. butik. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2. For boliger: Åben-lav (biler): mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav (biler): mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig. Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering. Cykler: mindst 1 pr. bolig, undtaget ældreboliger hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig.

Bevaringsværdier
Danmarksgade 14, 16, 18 og 20.

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 262, 285, 378 og 1038.

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 40 %.
Etager: Højst 2½, dog skal bebyggelse langs Enghaven opføres i mindst 2½ og højst 4. Langs Enghavevej dog mindst 2½ og højst 3½.
Bygningshøjde: Ved 2½ etager: højst 11 meter. Ved 3½ etager: højst 13 meter. Ved 4 etager: højst 14 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed