01.C.21 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
01.C.21

Område
Holstebro City

Anvendelse generelt
Centerformål

Bebyggelsesprocent
165

Etageantal
2.5

Bygningshøjde
11

Anvendelse
Centerformål. Bycenterområde, dog ingen engrosvirksomhed, liberale erhverv (kontor, pengeinstitut, klinik, forsikringsselskab og lignende) i facadebebyggelsens stueetage langs Nørregade 25, 27, 29, 31, 33 og 35 - ingen boliger i facadebebyggelsens stueetage langs Rådhusstræde 2 og 4 samt Nørregade 25, 27, 29, 31, 33, 35 og 37.

Butiksforsyning
Dagligvarer: højst 3.500 m2 bruttoetageareal pr. butik. Udvalgsvarer: højst 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Der skal tilstæbes en facadebebyggelse langs Sct. Jørgens Bakke.

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed.

Parkeringspladser
For erhverv og offentlige formål: Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal. For butikker: Biler: mindst 1 pr. 30 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. butik. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2. For boliger: Åben-lav (biler): mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav (biler): mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig. Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering. Cykler: mindst 1 pr. bolig, undtaget ældreboliger hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig.

Bevaringsværdier
Nørregade 27, 27B, 31, 33, 35 og 37, Sct. Jørgens Gade 5 samt Rådhusstræde 4. Nørregade 25 er fredet.

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 262

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 165 %.
Etager: Højst 2½ etager, dog skal bebyggelse langs Nørregade og Rådhusstræde opføres i 2½.
Bygningshøjde: Højst 11 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed