01.C.24 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
01.C.24

Område
Holstebro City

Anvendelse generelt
Centerformål

Bebyggelsesprocent
200

Etageantal
4

Bygningshøjde
14.5

Anvendelse
Centerformål. Bycenterområde, dog ingen engrosvirksomhed, liberale erhverv (kontor, pengeinstitut, klinik, forsikringsselskab og lignende) i facadebebyggelsens stueetage langs Nørregade 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 og 55 - ingen boliger i facadebebyggelsens stueetage langs Bisgårdgade 4 og Nørregade 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 og 57.

Butiksforsyning
Dagligvarer: højst 3.500 m2 bruttoetageareal pr. butik. Udvalgsvarer: højst 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Der skal tilstræbes en facadebebyggelse langs alle veje og gader eller sikres en opstramning på anden måde.

Parkeringspladser
For erhverv og offentlige formål: Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal. For butikker: Biler: mindst 1 pr. 30 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. butik. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2. For boliger: Åben-lav (biler): mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav (biler): mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig. Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering. Cykler: mindst 1 pr. bolig, undtaget ældreboliger hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig

Bevaringsværdier
Bisgårdgade 5, Nørregade 39 og 47 samt Sct. Jørgens Gade 2, 4 og 10.

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 177, 262, 291 og 375

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 200 %.
Etager: Højst 2½, dog skal bebyggelse langs gader og veje opføres i 2½. Langs områdets afgrænsning mod Bisgårdgade dog mindst 2½ og højst 4.
Bygningshøjde: Ved 2½ etager: højst 11 meter. Ved 4 etager: højst 14,5 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed