01.C.25 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
01.C.25

Område
Holstebro City

Anvendelse generelt
Centerformål

Bebyggelsesprocent
90

Etageantal
3.5

Bygningshøjde
13

Anvendelse
Centerformål. Bycenterområde, dog ingen engrosvirksomhed, liberale erhverv (kontor, pengeinstitut, klinik, forsikringsselskab og lignende) og boliger i facadebebyggelsens stueetage langs Danmarksgade 1A og 1B samt Nørregade 34, 36, 38, 40, 42 og 44.

Butiksforsyning
Dagligvarer: højst 3.500 m2 bruttoetageareal pr. butik. Udvalgsvarer: højst 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Enghavevej skal opstrammes - evt. med beplantning.

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed.

Parkeringspladser
For erhverv og offentlige formål: Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal. For butikker: Biler: mindst 1 pr. 30 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. butik. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2. For boliger: Åben-lav (biler): mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav (biler): mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig. Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering. Cykler: mindst 1 pr. bolig, undtaget ældreboliger hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig.

Bevaringsværdier
Danmarksgade 3, 5, 13 og 19, Nørregade 36, 38, 40 og 44 samt Nygade 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 og 20.

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 256, 262 og 286.

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 90 %.
Etager: Højst 2½, dog skal bebyggelse langs Nørregade opføres i 2½. Langs Enghavevej dog mindst 2½ og højst 3½.
Bygningshøjde: Ved 2½ etager: højst 11 meter. Ved 3½ etager: højst 13 meter.

Status

Vedtaget