01.C.29 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
01.C.29

Område
Holstebro City

Anvendelse generelt
Centerformål

Anvendelse specifik
Centerområde

Bebyggelsesprocent
125

Etageantal
6

Bygningshøjde
24

Anvendelse
Centerformål. Bycenterområde. Der må ikke etableres boliger

Butiksforsyning
Der må indrettes indtil 600 m² bruttoetageareal til butiksformål som en del af et Sundhedscenter i området.

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed

Parkeringspladser
Biler Mindst 1 pr. 50 m² bruttoetageareal til erhverv, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m² bruttoetageareal op til 1000 m² bruttoetageareal
Såfremt der etableres fælles parkering for et større område (flere ejendomme), skal der foretages et skøn af parkeringsbehovet på baggrund af rammens generelle
bestemmelser om parkering.

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1082

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 125 % for området under ét.
Etageantal: Højst 6.
Bygningshøjde: Højst 24 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed