02.B.05 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.B.05

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Boligformål

Bebyggelsesprocent
50

Etageantal
4

Bygningshøjde
15

Anvendelse
Boligformål

Butiksforsyning
På ejendommene langs Struervej og Nordkap kan der etableres enkeltstående butikker til områdets forsyning med en størrelse på højst 1000 m2 bruttoetageareal pr. butik for dagligvarer og 300 m2 bruttoetageareal pr. butik for udvalgsvarer.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Etagebebyggelse

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed

Infrastruktur
Åben-lav: mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav: mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig. Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering. Cykler: mindst 1 pr. bolig, udtaget ældreboliger hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig

Bevaringsværdier
Hunsballevej 22, 24 og 26 samt Gl. Struervej 7

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 319 og 381

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 50 %.
Etager: Højst 4.
Bygningshøjde: Højst 15 meter.

Andet
Bevaring: Hunsballevej 22, 24 og 26 samt Gl. Struervej 7.

Butiksforsyning:
På ejendommene langs Struervej og Nordkap kan der etableres enkeltstående butikker til områdets forsyning med en størrelse på højst 1000 m2 bruttoetageareal pr. butik for dagligvarer og 300 m2 bruttoetageareal pr. butik for udvalgsvarer.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed