02.B.14 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.B.14

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Boligformål

Bebyggelsesprocent
75

Etageantal
2.5

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Boligformål

Butiksforsyning
På ejendommene langs Skolegade kan der etableres enkeltstående butikker til områdets forsyning med en størrelse på højst 1000 m2 bruttoetageareal pr. butik for dagligvarer og 300 m2 bruttoetageareal pr. butik for udvalgsvarer.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende struktur i området. Tæt-lav bebyggelse kan indpasses i et eksisterende boligområde, såfremt bebyggelsens proportioner og struktur tilpasses områdets karakter

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed

Infrastruktur
Åben-lav: mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav: mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig. Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering. Cykler: mindst 1 pr. bolig, udtaget ældreboliger hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig

Bevaringsværdier
Ved Åen 16 og 18, Ålykke 15 samt Skolegade 29

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Byplanvedtægt nr. 24 og 29 samt lokalplan nr. 268, 374 og 376

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Åben-lav: højst 30 %. Tæt-lav: højst 40 %. Etage: højst 75 %.
Etager: Højst 1½, langs Skolegade højst 2½.
Bygningshøjde: Højst 8,5 meter.

Andet
Bevaring: Ved Åen 16 og 18, Ålykke 15 samt Skolegade 29

Butiksforsyning:
På ejendommene langs Skolegade kan der etableres enkeltstående butikker til områdets forsyning med en størrelse på højst 1000 m2 bruttoetageareal pr. butik for dagligvarer og 300 m2 bruttoetageareal pr. butik for udvalgsvarer.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed