02.B.29 - Boligområde ved Halgård Vest


Bestemmelser

Plannummer
02.B.29

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Boligformål

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Bebyggelsesprocent
45

Etageantal
2.0

Bygningshøjde
8.5

Butiksforsyning
Der må etableres én dagligvarebutik, samt tankanlæg til områdets lokale forsyning. Butiksarealet må ikke overstige 1.000 m2 bruttoetageareal

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Åben-lav bebyggelse, tæt-lav bebyggelse, dagligvarebutik, samt tankanlæg. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende struktur i området. Der kan etableres daginstitutioner i området.

Tæt-lav bebyggelse kan indpasses i et eksisterende boligområde, såfremt bebyggelsens proportioner og struktur tilpasses
områdets karakter.

Dagligvarebutikken og tankanlæg kan indpasses i et eksisterende boligområde, såfremt bebyggelsens proportioner og struktur tilpasses områdets karakter.

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed.

Parkeringspladser
Åben-lav: mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav: mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig.
Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering. Cykler: mindst 1 pr. bolig, undtaget ældreboliger, hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig.

Dagligvarebutik: 1 bilplads for hver 25 m2 bruttoetageareal og
1 cykelplads for hver 50m2 bruttoetageareal - dog mindst 2
bilpladser og 2 cykelpladser pr. butik.

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 342, Lokalplan nr. 1084 og Lokalplan nr. 1126

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Åben-lav: højst 30 %. Tæt-lav: højst 45 %.

Dagligvarebutik: 30 %.

Etager: Højst 2.

Bygningshøjde: Højst 8,5 meter.

Miljø
Tiltag
Som en del af beskyttelsen af grundvandet, så ligger området indenfor Indsatsplan for Holstebro Vandværks kildeplads (nu Nibsbjerg Vandcenter).
I indsatsplanen er der blandt andet besluttet, at • der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til nedsivning fra nye vejanlæg indenfor indsatsområdet, • der må kun undtagelsesvis benyttes sprøjtemidler på
offentlige arealer indenfor indsatsområdet,

• der må ikke forekomme ændring af arealanvendelsen til mere grundvandstruende art indenfor indsatsområdet. Det nævnte indsatsområde, er i indsatsplanen beskrevet som hele området, indsatsplanen dækker.
Der vil være fokus på at sikre fortsat grundvandsdannelse ved planlægningen af området. Dette kan ske ved regulering af befæstelsesgraden, samt ved at sikre muligheder for nedsivning
af overfladevand, hvis det er muligt og kan ske uden risiko for
grundvandet. I forhold til den generelle sikring af grundvandet
vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved ind satsplanlægning for beskyttelse af grundvandet.

Tiltagskrav
Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der
enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet
mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt
belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret
mod påkørsel.

Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed