02.B.30 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.B.30

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Boligformål

Bebyggelsesprocent
50

Etageantal
6

Bygningshøjde
20

Anvendelse
Boligformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Åben-lav bebyggelse, tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende struktur i området. Tæt-lav bebyggelse kan indpasses i et eksisterende boligområde, såfremt bebyggelsens proportioner og struktur tilpasses områdets karakter. Der kan etableres skole og daginstitutioner

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed

Infrastruktur
Åben-lav: mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav: mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig. Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering. Cykler: mindst 1 pr. bolig, udtaget ældreboliger hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig

Notat om zoneforhold
Landzone - skal ved senere lokalplanlægning overføres til byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Åben-lav: højst 30 %. Tæt-lav: højst 40 %. Etage: højst 50 %.
Etager: Åben-lav: højst 2. Tæt-lav: højst 2. Etage: højst 6.
Bygningshøjde: Åben-lav: højst 8,5 meter. Tæt-lav: højst 8,5 meter. Etage: højst 20 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed