02.B.33 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.B.33

Område
Holstebro - Tobaksgrunden

Anvendelse generelt
Boligformål

Anvendelse konkret
Blanding af boligtyper

Bebyggelsesprocent
50

Etageantal
4

Bygningshøjde
12

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Åben-lav bebyggelse, tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende struktur i området. Der kan etableres daginstitutioner

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed

Parkeringspladser
Åbenlav:mindst 2 pr. bolig. Tætlav: mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig. Ældre,
kollegie, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering. Cykler: mindst 1 pr. bolig, udtaget ældreboliger hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig.

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 268

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent:
Åbenlav: højst 30 %. Tætlav: højst 40 %. Etage: højst 50 %.

Etager: Åbenlav: højst 2. Tætlav: højst 2. Etage: højst 4.

Bygningshøjde: Åbenlav: højst 8,5 meter. Tætlav: højst 8,5 meter. Etage: højst 12 meter.

Miljø
Beskyttelse af grundvand:
I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet. Ligeledes er Holstebro Kommune ved at beregne BNBO for Holstebro Vandværks kildeplads. Idet området ligger indenfor 300 m zonen for indvindingsboringerne, vil BNBO kunne få betydning for området, og det vil kunne medføre, at der skal ske yderligere tiltag for at beskytte grundvandet her.

Da der er tale om en gammel erhvervsgrund, vil der være risiko for efterladt forurening, og dele af grunden er kortlagt af Region Midtjylland. Selv om der bør være fokus på grundvandsdannelse i området, vil nedsivning ikke være ideel her, medmindre det er dokumenteret, at det område, der nedsives i, er rent.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed