02.B.34 - Boligområde ved Herningvej 39


Bestemmelser

Plannummer
02.B.34

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Boligformål

Anvendelse specifik
Etagebolig

Bebyggelsesprocent
90

Etageantal
4

Bygningshøjde
14

Anvendelse
Boligformål med mulighed for liberalt erhverv langs Herningvej.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse. Langs Herningvej kan der opføres etagebebyggelse, mod Herningvej skal bebyggelsens primære facade vende ud mod vejen og bebyggelsen skal placeres på en facadelinie, defineret af øvrig bebyggelse, så gaderummet fremhæves. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende struktur i området. Tæt-lav bebyggelse,kan indpasses i et eksisterende boligområde, såfremt bebyggelsens proportioner og struktur tilpasses områdets karakter.

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed.

Parkeringspladser
Åben-lav: mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav: mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig. Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering. Cykler: mindst 1 pr. bolig, udtaget ældreboliger hvor der
skal være mindst 1/3 pr. bolig.

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1108.

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 90

Etageantal: Højst 4 etager

Bygningshøjde: Højst 14 meter

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed