02.C.05 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.C.05

Område
Nørreland bydelscenter, Holstebro

Anvendelse generelt
Centerformål

Bebyggelsesprocent
50

Etageantal
3

Bygningshøjde
12.5

Anvendelse
Centerformål

Butiksforsyning
Størrelsen på butikker til handel med dagligvarer må højst være 2.500 m2 bruttoetageareal. Størrelsen på butikker til handel med udvalgsvarer må højst være 200 m2 bruttoetageareal. Der må højst være 3.000 m2 butiksareal i området.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål (kirke, skole, institutioner mv.)

Parkeringspladser
Biler: Mindst 1 bilplads pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pladser pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 plads pr. 50 m2 bruttoetageareal op til 1.000 m2 bruttoetageareal.

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1098

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 50 for området under ét.
Etager: Højst 3.
Bygningshøjde: Højst 12½ m.
Nærmere angivne konstruktioner såsom tårnet ved kirken i området kan gives en større højde.

Miljø
Beskyttelse af grundvand:
Der bør være fokus på at sikre fortsat grundvandsdannelse ved planlægningen af området. Dette kan ske ved regulering af befæstelsesgraden, samt ved at sikre muligheder for nedsivning af overfladevand, hvis det er muligt. I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet.
Da dele af rammeområdet er kortlagt på V2 niveau af Region Midtjylland, kan der være risiko for forurening her. Der bør ikke ske nedsivning på det V2 kortlagte areal, medmindre det er dokumenteret, at det område, der nedsives i, ikke er forurenet.

Tiltagskrav
Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret og som minimum afstemmes med behovet for grundvandsdannelse, jf. overudnyttelse af grundvandsressourcen i vandplanen. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.

Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Indskrives i Spildevandsplanen.

Andet
Butiksforsyning:
Størrelsen på butikker til handel med dagligvarer må højst være 2.500 m2 bruttoetageareal. Størrelsen på butikker til handel med udvalgsvarer må højst være 200 m2 bruttoetageareal. Der må højst være 3.000 m2 butiksareal i området.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed