02.C.14 - Centerområde nord for Viborgvej


Bestemmelser

Plannummer
02.C.14

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Centerformål

Anvendelse specifik
Centerområde

Bebyggelsesprocent
50

Etageantal
2.0

Bygningshøjde
8.5

Butiksforsyning
Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige 3000 m2, og butiksstørrelsen må ikke overstige 1000m2 bruttoetageareal for dagligvarebutikker og 1000m2 bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Område til butikformål samt tankanlæg.

Parkeringspladser
Biler: 1 p-plads pr 25 m2 butiksareal og 1 p-plads pr. 50 m2 kontor og service. Cykler: 1 plads pr. 50 m2 bruttoetageareal.

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan: Lokalplan nr. 1127

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 50%.

Etager: Højst 2.

Bygningshøjde: Højst 8,5 meter.

Miljø
Grundvandsbeskyttelse

Tiltag
Som en del af beskyttelsen af grundvandet, så ligger området indenfor Indsatsplan for Holstebro Vandværks kildeplads (nu Nibsbjerg Vandcenter).
I indsatsplanen er der blandt andet besluttet, at

• der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til nedsivning fra nye vejanlæg indenfor indsatsområdet,

• der må kun undtagelsesvis benyttes sprøjtemidler på offentlige arealer indenfor indsatsområdet,

• der må ikke forekomme ændring af arealanvendelsen til mere grundvandstruende art indenfor indsatsområdet.

Det nævnte indsatsområde, er i indsatsplanen beskrevet som hele området, indsatsplanen dækker. Der vil være fokus på at sikre fortsat grundvandsdannelse ved
planlægningen af området.

Dette kan ske ved regulering af befæstelsesgraden, samt ved at sikre muligheder for nedsivning af overfladevand, hvis det er muligt og kan ske uden risiko for grundvandet. I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet.

Tiltagskrav
Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel.
Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak.
Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed