02.E.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.E.01

Område
Holstebro - Energivej i Nupark

Anvendelse generelt
Erhvervsformål

Bebyggelsesprocent
60

Etageantal
3

Bygningshøjde
12

Anvendelse
Erhvervsformål og offentlige formål.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Erhverv med særlige beliggenhedskrav, herunder VVM-pligtige anlæg i henhold til planlovens § 11 g: Produktionsvirksomheder med større belastning af omgivelserne. Cirka 7 ha sydvestligst i området skal forbeholdes offentlige formål (naturareal, sø, regnvandsbassin og lignende). Der må ikke etableres boliger i området.

Parkeringspladser
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal.

Notat om zoneforhold
Delvist i byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 249 og 1001

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 60 %
Etageantal: Højst 3

Bygningshøjde: Højst 12 meter, dog højst 55 meter for kraftvarmeværk og højst 30 meter for et bioenergianlæg og et bioethanolanlæg.

Tekniske konstruktioner kan gives en større højde

Miljø
Beskyttelse af grundvand:
Der er fokus på at sikre fortsat grundvandsdannelse ved planlægningen af området. Dette kan ske ved regulering af befæstelsesgraden, samt ved at sikre muligheder for nedsivning af overfladevand, hvis det er muligt. I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet.

Tiltagskrav
Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplags-plads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Andet
Arealerne inden for 30 m fra grænsen mod nord skal fastlægges til afskærmende foranstaltninger (jordvold/beplantning). Anvendelse og bebyggelse skal i øvrigt fastlægges under hensyn til den i område 02.E.01 beliggende virksomhed, hvor om der er fastsat en sikkerhedszone.

Kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept giver mulighed for etablering af Maabjerg Bioethanol, samt udvidelse af Maabjerg Bioenergy og Måbjergværket indenfor rammeområdet. Kommuneplanretningslinjerne er beskrevet i afsnittet om VVM-anlæg.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed