02.E.02 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.E.02

Område
Holstebro - Nupark

Anvendelse generelt
Erhvervsformål

Bebyggelsesprocent
50

Etageantal
3

Bygningshøjde
14

Anvendelse
Erhvervsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Lettere erhverv. Liberalt erhverv, konference-, undervisnings-, laboratorie-, kontor-, produktions-, værksteds- og lagervirksomhed, uden særlige genevirkninger for omgivelserne, samt anden virksomhed, som efter Byrådets skøn hører naturligt til i området. Der må ikke etableres boliger.

Parkeringspladser
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal.

Bevaringsværdier
Delvis fredskov

Notat om zoneforhold
Delvist i byzone - landzone skal ved senere lokalplanlægning overføres til byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1097

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 50 %
Etageantal: Højst 3
Bygningshøjde: Højst 14 meter, dog kan tekniske konstruktioner gives en større højde.

Miljø
Beskyttelse af grundvand:
For den sydlige del af området der er udpeget som OSD - område, gælder: Der kan etableres mindre grundvandstruende virksomheder og potentielt grundvandstruende virksomheder. For potentielt grundvandstruende virksomheder kræves en supplerende redegørelse for, hvilke tekniske tiltag kommunen vil iværksætte for at sikre grundvandsbeskyttelsen. Der skal i hvert tilfælde konkret vurderes, hvorvidt de må placeres i OSD området.

Virksomhederne kan etableres hvis følgende opfyldes: 1. Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. 2. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. For den nordlige del af området der er udpeget til NFI - område, gælder: Der kan etableres mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg. Virksomhederne kan etableres hvis følgende opfyldes: 1. Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. 2. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. 3. Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret og som minimum afstemmes med behovet for grundvandsdannelse, jf. overudnyttelse af grundvandsressourcen i vandplanen. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger. 4. Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Der kan ikke etableres potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg. Der er dog muligheder for at planlægge for udvidelse af allerede eksisterende potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg i NFI områder såfremt argumentationen i redegørelserne samt kommunernes tiltag for grundvandsbeskyttelse er vægtige.

Andet
Inden for 100 m fra det nordligere område 02.E.01 skal anvendelse og bebyggelse i øvrigt fastlægges under hensyn til den i område 02.E.01 beliggende virksomhed, hvor om der er fastsat en planlægningszone.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed