02.E.03 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.E.03

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Erhvervsformål

Bebyggelsesprocent
60

Etageantal
2

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Erhvervsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Lettere erhverv. Kontor-, produktions-, værksteds- og lagervirksomhed, uden særlige genevirkninger for omgivelserne, samt anden virksomhed, som efter Byrådets skøn hører naturligt til i området.

Erhvervsbyggeri der grænser op til Motorvejen, reserveres til transporttunge virksomheder.

Der må ikke etableres boliger - dog kan der på følgende matrikler og de parceller som eventuelt udstykkes derfra tillades etableret en bolig i tilknytning til erhvervet: 3m, 11et, 11eu, 11ey, 13k, 13l, 13a, 11fi, 11ez, 11dz, 11dx, 11dv, 11ep, 11dy, 11dm, 12l, 11dl, 11dk, 11di, 12k, 11cl, 11cm, 11cn, 11cp, 11cq, 11cr og 11cs, alle Måbjerg, Holstebro Jorder.

Parkeringspladser
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal.

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1004

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 60 %.
Etager: Højst 2.
Bygningshøjde: Højst 8,5 meter.

Miljø
Grundvandsbeskyttelse:
Der kan etableres mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg. Virksomhederne kan etableres hvis følgende opfyldes: 1. Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. 2. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplags-plads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et af-grænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. 3. Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret og som minimum afstemmes med behovet for grundvandsdannelse, jf. overudnyttelse af grundvandsressourcen i vandplanen. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger. 4. Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Der kan ikke etableres potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg. Der er dog muligheder for at planlægge for udvidelse af allerede eksisterende potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg i NFI områder såfremt argumentationen i redegørelserne samt kommunernes tiltag for grundvandsbeskyttelse er vægtige. Såfremt dette er tilfældet, skal de fire punkter nævnt under liste 1 følges.

Andet
Udbygning:
Området skal udbygges indefra og ud.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed