02.E.20 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.E.20

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Erhvervsformål

Bebyggelsesprocent
60

Etageantal
3

Bygningshøjde
10

Anvendelse
Erhvervsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Tungere erhverv. Produktions-, værksteds-, lager- og transportvirksomhed samt anden virksomhed, som efter Byrådets skøn hører naturligt til i området. Der må ikke etableres boliger.

Parkeringspladser
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal.

Notat om zoneforhold
Landzone - skal ved senere lokalplanlægning overføres til byzone.

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 60 %.
Etager: Højst 3.
Bygningshøjde: Højst 10 meter.

Andet
Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed