02.F.22 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.F.22

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Anvendelse konkret
Fælles friareal i tilknytning til flere boligbebyggelser

Etageantal
2

Anvendelse
Fritidsformål og Boligformål på matrikel numrene 6aø, 6 az, 6aæ, 6ar, 5m, og 5l, Den sydlige del, Mejrup.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Naturområde. Der kan opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets anvendelse. Boligbebyggelsen på matrikel numrene 6aø, 6 az, 6aæ, 6ar, 5m, og 5l, Den sydlige del, Mejrup kan anvendes til helårsbeboelse.

Der må højst opføres 150 m2 klubhuse eller lignende. Der må højst opføres 100 m2 sheltere, overdækkede opholdsarealer eller lignende.

Bevaringsværdier
Tusindårshaven

Notat om zoneforhold
Delvist i byzone - landzone skal ved senere lokalplanlægning overføres til byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 183, 300, 331, 391, 408 og 1109.

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Det bebyggede areal må ikke overstige 70 m2 for boligbebyggelsen på matrikel numrene 6aø, 6 az, 6aæ, 6ar, 5m, og 5l, Den sydlige del, Mejrup.
Etager: Højest 2 etager for boligbebyggelsen på matrikel numrene 6aø, 6 az, 6aæ, 6ar, 5m, og 5l, Den sydlige del, Mejrup.
Bygningshøjde: Højst 8,5 meter.

Øvrig bebyggelse:
Etager: Højst 1.
Bygningshøjde: Højst 6 meter.

Andet
Boligbebyggelsen på matrikel numrene 6aø, 6 az, 6aæ, 6ar, 5m, og 5l, Den sydlige del, Mejrup skal overholde følgende: 1. Bebyggelsens synlighed fra Vandkraftsøen skal minimeres mest muligt. 2. Bebyggelsen skal tilpasses landskabet. 3. Bebyggelsen skal opføres i træ og holdes i sort farve. 4. Bebyggelsens præg af sommerhus skal fastholdes. 5. En beplantning af enkeltstående træer skal fastholdes til sløring af bebyggelsen. Når boligbyggelsen overgår til helårsbeboelse skal den opfylde gældende krav i bygningsreglementet og de gældende krav til. spildevandshåndtering / kloakering. Bevaring: Tusindårshaven

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed