02.F.33 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.F.33

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Etageantal
1.5

Bygningshøjde
6

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Skovrejsningsområde med eng, bæk og mulighed for fritidsaktiviteter. Der kan opføres bygninger i tilknytning til områdets anvendelse. Bygningsarealet må ikke overstige 250 m2 pr. bygning til klubhuse eller lignende.
Der må højst opføres 200 m2 sheltere, overdækkede opholdsarealer eller lignende.

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Etager: Højst 1½.
Bygningshøjde: Højst 6 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed