03.B.02 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
03.B.02

Område
Vinderup

Anvendelse generelt
Boligformål

Bebyggelsesprocent
50

Etageantal
2.5

Bygningshøjde
12

Anvendelse
Boligformål

Butiksforsyning
Der kan etableres enkeltstående butikker inden for området langs Nørregade. Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 500 m2. Udvalgsvarebutik 300 m2.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende struktur i området. Tæt-lav bebyggelse kan indpasses i et eksisterende boligområde, såfremt bebyggelsens proportioner og struktur tilpasses områdets karakter

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed.

Parkeringspladser
Åben-lav: mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav: mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig. Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering. Cykler: mindst 1 pr. bolig, udtaget ældreboliger hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig

Bevaringsværdier
Agovej 8, Nørregade 17 og Nørregade 39.

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Åben-lav: højst 30 % og tæt-lav: højst 40 %. Langs Nørregade højst 50 %.
Etager: Højst 2, dog højst 2½ langs Nørregade.
Bygningshøjde: Højst 8,5 meter, dog højst 12 meter langs Nørregade.

Andet
Bevaringsværdier:
Agovej 8, Nørregade 17 og Nørregade 39.

Butiksforsyning:
Der kan etableres enkeltstående butikker inden for området langs Nørregade. Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 500 m2. Udvalgsvarebutik 300 m2.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed