03.B.04 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
03.B.04

Område
Vinderup

Anvendelse generelt
Boligformål

Bebyggelsesprocent
50

Etageantal
2

Bygningshøjde
12

Anvendelse
Boligformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Etagebebyggelse

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed.

Parkeringspladser
Åben-lav: mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav: mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig. Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering. Cykler: mindst 1 pr. bolig, udtaget ældreboliger hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Byplanvedtægt nr. 2

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 50 % for området som helhed.
Etager: Højst 2.
Bygningshøjde: Højst 12 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed