03.B.06 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
03.B.06

Område
Vinderup

Anvendelse generelt
Boligformål

Bebyggelsesprocent
50

Etageantal
3

Bygningshøjde
12

Anvendelse
Boligformål

Butiksforsyning
Der kan etableres enkeltstående butikker inden for området langs Sevelvej. Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 500 m2. Udvalgsvarebutik 300 m2.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende struktur i området. Tæt-lav bebyggelse kan indpasses i et eksisterende boligområde, såfremt bebyggelsens proportioner og struktur tilpasses områdets karakter

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed.

Parkeringspladser
Åben-lav: mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav: mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig. Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering. Cykler: mindst 1 pr. bolig, udtaget ældreboliger hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig

Bevaringsværdier
Nylandsvej 8 og Sevelvej 17.

Notat om zoneforhold
Delvist i byzone - landzone skal ved lokalplanlægning overføres til byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 57

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Åben-lav: højst 30 % og tæt-lav: højst 40 %. Langs Sevelvej og jernbanen højst 50 %.
Etager: Højst 2, dog højst 2½ langs Sevelvej og højst 3 langs jernbanen. Bygningshøjde: Højst 8,5 meter, dog højst 12 meter langs Sevelvej og jernbanen.

Andet
Bevaringsværdier:
Nylandsvej 8 og Sevelvej 17.

Butiksforsyning:
Der kan etableres enkeltstående butikker inden for området langs Sevelvej. Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 500 m2. Udvalgsvarebutik 300 m2.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed