03.C.02 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
03.C.02

Område
Vinderup midtby

Anvendelse generelt
Centerformål

Bebyggelsesprocent
100

Etageantal
2.5

Bygningshøjde
12

Anvendelse
Centerformål

Butiksforsyning
Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 3.500 m2. Udvalgsvarebutikker må højst have et etageareal på 2.000 m2. Butiksarealer i alt i Vinderup bymidte 12.916 m2.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Sluttet bebyggelse langs Søndergade. Øvrig bebyggelse skal være åben-lav bebyggelse eller tæt-lav bebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende struktur i området. Tæt-lav bebyggelse kan indpasses i et eksisterende boligområde, såfremt bebyggelsens proportioner og struktur tilpasses områdets karakter

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed.

Infrastruktur
Biler: mindst 1 pr. 30 m2 bruttoetageareal til butik, dog mindst 2 pr. butik og mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal til erhverv, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal. Åben-lav: mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav: mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig. Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering. Cykler: mindst 1 pr. bolig, udtaget ældreboliger hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig

Bevaringsværdier
Nylandsvej 15, Vinjes Torv 1, Nørgårdsvej 1 A - D, Sevelvej 4, Sevelvej 13, Søndergade 3, Søndergade 13, Søndergade 21, Søndergade 25, Søndergade 32 og Nørgårdsvej 14 A.

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 20, 25, 28 og 60

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 100 % for området som helhed.
Etager: Højst 2½ ud mod Søndergade, Sevelvej og Nylandsvej og højst 2 for øvrige bebyggelser.
Bygningshøjde: Højst 12 meter

Andet
Bevaringsværdier:
Nylandsvej 15, Vinjes Torv 1, Nørgårdsvej 1 A - D, Sevelvej 4, Sevelvej 13, Søndergade 3, Søndergade 13, Søndergade 21, Søndergade 25, Søndergade 32 og Nørgårdsvej 14 A.

Butiksforsyning:
Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 3.500 m2. Udvalgsvarebutikker må højst have et etageareal på 2.000 m2. Butiksarealer i alt i Vinderup bymidte 12.916 m2.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed