03.E.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
03.E.01

Område
Vinderup

Anvendelse generelt
Erhvervsformål

Bebyggelsesprocent
50

Bygningshøjde
12

Anvendelse
Erhvervsformål

Butiksforsyning
Maksimale butiksstørrelser: Butikker til særlig pladskrævende varegrupper må højst være 4.000 m2 bruttoetageareal pr. butik. I områderne 02.E.14, 02.E.07, 02.E.19, 02.E.29, 02.C.02, 03.E.01, 03.E.05, 03.E.06, 04.E.01, 04.E.04 og 05.E.01 må det samlede areal til særlig pladskrævende varegrupper ikke overstige 21.292 m2 bruttoetageareal.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Tungere erhverv. Produktions-, værksteds-, lager- og transportvirksomhed samt anden virksomhed, som efter Byrådets skøn hører naturligt til i området. Der må ikke etableres boliger. Detailhandel til særligt pladskrævende varegrupper. Bebyggelse, udstilling og skilte skal holdes i en afstand på 50 meter fra vejskel mod Struervej.

Parkeringspladser
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal.

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 48, 55 og 64

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 50 %.

Bygningshøjde: Højst 12 meter.

Andet
Butiksforsyning:
Maksimale butiksstørrelser: Butikker til særlig pladskrævende varegrupper må højst være 4.000 m2 bruttoetageareal pr. butik. I områderne 02.E.14, 02.E.07, 02.E.19, 02.E.29, 02.C.02, 03.E.01, 03.E.05, 03.E.06, 04.E.01, 04.E.04 og 05.E.01 må det samlede areal til særlig pladskrævende varegrupper ikke overstige 21.292 m2 bruttoetageareal.

Området skal afgrænses mod øst af et beplantningsbælte på mellem 20 og 40 meter og mod vest af et beplantningsbælte på mellem 10 og 20 meter

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed