03.E.04 - Vinderup Vest


Bestemmelser

Plannummer
03.E.04

Område
Vinderup

Anvendelse generelt
Erhvervsformål

Bebyggelsesprocent
50

Etageantal
2

Bygningshøjde
12

Anvendelse
Erhvervsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Tungere erhverv. Produktions-, værksteds-, lager- og transportvirksomhed samt anden virksomhed, som efter Byrådets skøn hører naturligt til i området. Der må ikke etableres boliger. Detailhandel til særligt pladskrævende varegrupper. Bebyggelse, udstilling og skilte skal holdes i en afstand på 50 meter fra vejskel mod Struervej.

Parkeringspladser
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal.

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1060

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 50 %.

Etager: Højst 2.

Bygningshøjde: Højst 12 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed