03.E.05 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
03.E.05

Område
Vinderup

Anvendelse generelt
Erhvervsformål

Bebyggelsesprocent
40

Etageantal
2

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Erhvervsformål

Butiksforsyning
Maksimale butiksstørrelser: Butikker til særlig pladskrævende varegrupper må højst være 4.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.I områderne 02.E.14, 02.E.07, 02.E.19, 02.E.29, 02.C.02, 03.E.01, 03.E.05, 03.E.06, 04.E.01, 04.E.04 og 05.E.01 må det samlede areal til særlig pladskrævende varegrupper ikke overstige 21.292 m2 bruttoetageareal.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Lettere erhverv. Kontor-, produktions-, værksteds- og lagervirksomhed, uden særlige genevirkninger for omgivelserne, samt anden virksomhed, som efter Byrådets skøn hører naturligt til i området. Der må ikke etableres boliger. Detailhandel til særlig pladskrævende varegrupper. Bebyggelse, udstilling og skilte skal holdes i en afstand på 50 meter fra vejskel. Det forventes, at virksomhederne ønsker en attraktiv placering og en høj arkitektonisk standard for bygningerne.

Parkeringspladser
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal.

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 64

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 40 %.
Etager: Højst 2.
Bygningshøjde: Højst 8,5 meter

Andet
Butiksforsyning:
Maksimale butiksstørrelser: Butikker til særlig pladskrævende varegrupper må højst være 4.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.I områderne 02.E.14, 02.E.07, 02.E.19, 02.E.29, 02.C.02, 03.E.01, 03.E.05, 03.E.06, 04.E.01, 04.E.04 og 05.E.01 må det samlede areal til særlig pladskrævende varegrupper ikke overstige 21.292 m2 bruttoetageareal.

Området skal afgrænses mod nord og øst af et mindst 10 meter bredt beplantningsbælte

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed