04.B.01 - Boligområde i Ulfborg


Bestemmelser

Plannummer
04.B.01

Område
Ulfborg

Anvendelse generelt
Boligformål

Anvendelse specifik
Boligområde

Bebyggelsesprocent
30

Etageantal
2.0

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Boligformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende struktur i området. Tæt-lav bebyggelse kan indpasses i et eksisterende boligområde, såfremt bebyggelsens proportioner og struktur tilpasses områdets karakter.
På matrikel 7eg Den mellemste Del, Ulfborg kan der etableres lettere erhverv i form af kontorer, behandler lokaler og galleri samt et lille lager til oplag hvor der ikke må være produktion.

På matrikel 8bo, Den mellemste del, Ulfborg kan der etableres plejecenter, plejeboliger, lejligheder, kollegie, ungdomsboliger, bofællesskab, kursuscenter, sportscenter og lignende formål.

Ny bebyggelse skal indpasses i det eksisterende område, såfremt bebyggelsens proportioner og struktur tilpasses områdets karakter.

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed.

Parkeringspladser
Åben-lav: mindst 2 parkeringspladser pr. bolig. Tætlav: mindst 2
parkeringspladser pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ parkeringsplads pr. bolig.

Ældre-, pleje, kollegie-,ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 parkeringsplads pr. bolig som fællesparkering.

Lejligheder: mindst 1 pr. bolig som fællesparkering.

Cykler: mindst 1 parkeringsplads pr. bolig, udtaget ældre- og pleje boliger hvor der skal være mindst 1/3 parkeringsplads pr. bolig

Ved erhverv: mindst 1 parkerings plads pr. 50 m2 bruttoetageareal,
dog mindst 2 pr. virksomhed.

Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 brutto etageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal.

Ved institutioner: mindst 1 bil-parkeringsplads pr. 50 m2 bruttoetageareal.

Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoeta geareal.

Ved Kursuscenter/sportscenter: mindst 1 bil-parkeringsplads pr. 50 m2 bruttoetageareal.

Cykler: mindst 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m2 bruttoetageareal
op til 1000 m2 bruttoetageareal.

Bevaringsværdier
Herredsgade 13, 15, 17, 18, 19, 22, 21 og 23 samt Bredgade 12

Lokalplan/byplanvedtægt
Byplanvedtægt nr. 7 og 11 samt lokalplan nr. 6, 8, 11, 16, 22, 39, 40,
41, 49, 52, 59, 1010, 1107 og 1125.

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 30 % for åben-lav og højst 40 % for tæt-lav.

Etageantal: Højst 2 etager. Bygningshøjde: Højst 8,5 meter.

På matrikel 8bo, Den mellemste del, Ulfborg er bebyggelsesprocenten 50.

Miljø
Grundvandsbeskyttelse

Tiltagskrav: Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig.

Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel.

Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og
kloak.

Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret og som minimum afstemmes med behovet for grundvandsdannelse, jf. overudnyttelse af grundvandsressourcen i vandplanen.


Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.

Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Indskrives i Spildevandsplanen.

Der må ikke nedgraves olietanke.

Andet
På matrikel 7eg Den mellemste Del, Ulfborg kan der etableres lettere erhverv i form af kontorer, udstillingslokaler mindre lagervirksomhed og liberalt erhverv. Der må ikke etableres produktion i området.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed