04.E.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
04.E.01

Område
Ulfborg

Anvendelse generelt
Erhvervsformål

Bebyggelsesprocent
60

Bygningshøjde
10

Anvendelse
Erhvervsformål

Butiksforsyning
Maksimale butiksstørrelser: Butikker til særlig pladskrævende varegrupper må højst være 3.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.I områderne 02.E.14, 02.E.07, 02.E.19, 02.E.29, 02.C.02, 03.E.01, 03.E.05, 03.E.06, 04.E.01, 04.E.04 og 05.E.01 må det samlede areal til særlig pladskrævende varegrupper ikke overstige 21.292 m2 bruttoetageareal.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Lettere erhverv. Kontor-, produktions-, værksteds- og lagervirksomhed, uden særlige genevirkninger for omgivelserne, samt anden virksomhed, som efter Byrådets skøn hører naturligt til i området. Der må ikke etableres boliger. Detailhandel til særlig pladskrævende varegrupperDer kan etableres mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg. Virksomhederne kan etableres hvis følgende opfyldes: 1. Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. 2. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. 3. Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret og som minimum afstemmes med behovet for grundvandsdannelse, jf. overudnyttelse af grundvandsressourcen i vandplanen. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger. 4. Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Der kan ikke etableres potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg. Der er dog muligheder for at planlægge for udvidelse af allerede eksisterende potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg i NFI områder såfremt argumentationen i redegørelserne samt kommunernes tiltag for grundvandsbeskyttelse er vægtige. Såfremt dette er tilfældet, skal de fire punkter nævnt under liste 1 følges.

Infrastruktur
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 60 %.
Bygningshøjde: Højst 10 meter

Andet
Butiksforsyning:
Maksimale butiksstørrelser: Butikker til særlig pladskrævende varegrupper må højst være 3.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.I områderne 02.E.14, 02.E.07, 02.E.19, 02.E.29, 02.C.02, 03.E.01, 03.E.05, 03.E.06, 04.E.01, 04.E.04 og 05.E.01 må det samlede areal til særlig pladskrævende varegrupper ikke overstige 21.292 m2 bruttoetageareal

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed