04.E.03 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
04.E.03

Område
Ulfborg

Anvendelse generelt
Erhvervsformål

Bebyggelsesprocent
60

Bygningshøjde
10

Anvendelse
Erhvervsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Lettere erhverv. Kontor-, produktions-, værksteds- og lagervirksomhed, uden særlige genevirkninger for omgivelserne, samt anden virksomhed, som efter Byrådets skøn hører naturligt til i området. Der må ikke etableres boliger

Infrastruktur
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal

Notat om zoneforhold
Delvist i byzone - landzone skal ved lokalplanlægning overføres til byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 60 %. Maxetager: . Maxbygningshøjde: Højst 10 meter Butiksforsyning:

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed