04.F.08 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
04.F.08

Område
Ulfborg

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Anvendelse specifik
Støjende fritidsanlæg

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
1

Bygningshøjde
8.5

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Mulighed for støjende fritidsaktiviteter. Der kan opføres mindre bygninger, pavilloner og placeres container i tilknytning til områdets anvendelse. Der kan etableres to baneanlæg og på det ene må der opføres hop/bakker på op til 2 meter.
Beplantning Banerne og de dertilhørende faciliteter skal have en afskærmende beplantning.

Parkeringspladser
Der skal etableres det antal parkeringspladser, som dækker områdets behov.

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1090

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 10 %
Etageantal: Højst 1 etage
Bygningshøjde: Højst 8,5 meter

Miljø
Beskyttelse af grundvand:
Parkeringspladser, kørearealer og områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Kommunen skal vurderer evt. behov for etablering af et opsamlingsbassin.

Olie og kemimalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen
skal være indrettet således spild kan holdes indenfor et afgrænset
område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret og som minimum afstemmes med behovet for grundvandsdannelse i forhold til vandplanernes angivelse af grundvandsforekomster med ringe kvantitativ tilstand pga. overudnyttelse ved vandindvinding samt grundvandsforekomsternes ringe kvantitative tilstand pga. manglende vand i vandløb, søer og vandafhængige terrestriske naturtyper.
Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.

Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed